Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport januari-mars 2021

07:00 / 7 May 2021 Catella Press release

Fokus på långsiktiga strategiska förändringar och fortsatt renodling mot fastigheter under första kvartalet.

"Det första kvartalet är normalt Catellas svagaste då transaktionsvolymerna är låga och Q1 2021 var inget undantag med de fortsatta utmaningarna som Covid-19 innebär för att genomföra fastighetstransaktioner snabbt och effektivt. Det operativa rörelseresultatet är självklart inte tillfredsställande, men samtidigt har bolaget tagit strategiska steg framåt. Renodlingen mot fastighetsmarknaden fortsätter samtidigt som vår likviditet stärkts väsentligt genom en emission av en ny större obligation på 1,25 mdkr. En strategisk förändring tar tid innan arbetet slår igenom på resultatet fullt ut och vi behöver ha tålamod.

Jag är övertygad om att renodlingen mot fastigheter och synergier med större andel vinster från Property Investment Management och Principal Investments kommer att vara positivt för Catellas aktieägare." säger Christoffer Abramson, VD och Koncernchef.

 

Januari - Mars 2021
Totala intäkter 314 mkr (503)
  • Nettoomsättning 308 mkr (449)
  • Rörelseresultat -22 mkr (72) 
  • Resultat före skatt 95 mkr (46)
  • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter* 88 mkr (24)
  • Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -8 mkr (-14)
  • Periodens resultat 80 mkr (10), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 91 mkr (0)
  • Resultat per aktie** 1,03 kr (0)
  • Eget kapital** 1 737 (1 577)
  • Eget kapital per aktie** 19,66 (18,28)
  • Förvaltat kapital 117 mdkr (123***)

* Realisationsvinsten från försäljning av Catella Asset Management SAS under första kvartalet 2021 uppgick till 130 mkr.       
** Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp som innehas för försäljning.
*** Justerat för Mutual Funds och Catella Asset Management SAS.

 

Inbjudan till presentation av delårsrapporten
Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor i en telefonkonferens idag 7 maj 2021 klockan 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska av Catellas VD och koncernchef Christoffer Abramson och Catellas tillförordnade CFO Mattias Brodin. För att delta i konferensen, vänligen se www.catella.com / ring in till +46 (0)8 566 427 03.

 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 kl. 07:00 CET.
 

Denna information är sådan som Catella är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-07 07:00 CET.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 13 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 117 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/