Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Bokslutskommuniké 2020

07:00 / 25 February 2021 Catella Press release

Förvaltat kapital minskade med 5,9 mdkr under kvartalet främst drivet av Systematic Funds och valutakurseffekter. Inom Property Investment Management ökade förvaltat kapital justerat för valutakursförändringar och hade nettoinflöde om 5,1 mdkr. Intäkter efter uppdragskostnader och provisioner uppgick till 476 mkr (645, justerat för Mutual Funds) vilket var 26 procent lägre i jämförelse med fjärde kvartalet 2019. Merparten av minskning är hänförligt till Systematic Funds men även Kontinentaleuropa inom Corporate Finance som hade ett utmanande kvartal. Property Investment Management var i linje med föregående år men med högre andel fasta intäkter. Rörelseresultatet uppgick till 23 (124, justerat för Mutual Funds) och påverkades av lägre rörliga personalkostnader och högre avskrivningar hänförliga till goodwill.

Oktober - December 2020
Totala intäkter 542 mkr (761)
 • Nettoomsättning 534 mkr (722)
 • Rörelseresultat 23 mkr (122) 
 • Resultat före skatt -29 mkr (133)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -32 mkr (72)
 • Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning 25 mkr (-7)
 • Periodens resultat -7 mkr (65), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -8 mkr (47)
 • Resultat per aktie* -0,09 kr (0,55)

 

Januari - December 2020
Totala intäkter 2 312 mkr (2 420)
 • Nettoomsättning 2 047 mkr (2 353)
 • Rörelseresultat 393 mkr (422) 
 • Resultat före skatt 285 mkr (284)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 134 mkr (148)
 • Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -60 mkr (45)
 • Periodens resultat 74 mkr (193), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 65 mkr (113)
 • Resultat per aktie* 0,74 kr (1,31)
 • Eget kapital* 1 532 (1 522)
 • Eget kapital per aktie* 17,34 (17,64)
 • Förvaltat kapital 129,9 mdkr (142,3**)
 • Styrelsen avser att föreslå en utdelning om totalt 80 mkr, som är maximalt tillåtet belopp enligt obligationsvillkoren, vilket motsvarar cirka 0,90 kr per A och B aktie till aktieägarna för räkenskapsåret 2020.

 

"Sammantaget är resultatet i fjärde kvartalet en besvikelse, men under ytan pågår många positiva åtgärder i syfte att växa förvaltat kapital inom främst Property Investment Management där utvecklingen av nya produkter inom flera vertikaler pågår. Samtidigt arbetar vi aktivt för att stärka vår position inom Corporate Finance genom produkt- och kompetensutveckling, samt genom att öka det europeiska samarbetet inom affärsområdet och med Property Invest-ment Management.

Vi har även påbörjat arbetet med att öka synergierna genom att utnyttja den samlade kompetensen och resurserna hos alla Catellas europeiska plattformar. Ett uttalat mål av Catellas styrelse och koncernledning är att stötta dotterbolagen med kapital och fokus på bolagssamarbeten har gett upphov till en stark pipeline av intressanta projekt inom exempelvis logistikutveckling och bostadsprojekt. Vi ser med spänning fram emot att knyta ihop affärsmöjligheter inom projektverksamheten med våra fonder som har rest kapital och vilket avses att investeras under 2021." säger Johan Claesson, tf VD Catella

 

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp som innehas för försäljning. ** Justerat för Mutual Funds.
Inbjudan till presentation av delårsrapporten 
Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor i en telefonkonferens idag 25/2-2021 klockan 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska av Catellas tf vd- och koncernchef Johan Claesson och Catellas CFO Christoffer Abramson. För att delta i konferensen, vänligen se www.catella.com / ring in till +46 (0)8 566 427 07
 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 07:00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 130 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/