Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella Delårsrapport januari - september 2021

07:00 / 11 November 2021 Catella Press release

"Den renodlade verksamheten i Catellas fastighetssegment utvecklas väl och vi fortsätter att förbättra lönsamheten och ta strategiska kliv framåt. Underliggande intäkter och rörelseresultat utvecklas i linje med våra förväntningar. Under tredje kvartalet föregående år bidrog Principal Investments försäljning av Grand Central med 229 mkr i rörelseresultat. Justerat för denna försäljning, ökade resultatet före jämförelsestörande poster med 85 procent till 48 mkr."

Den renodlade verksamheten i Catellas fastighetssegment utvecklas väl och vi fortsätter att förbättra lönsamheten och ta strategiska kliv framåt. Under kvartalet noterades fortsatt starkt intresse från investerare för Catellas fastighetsfonder, Principal Investments fortsatte att utveckla de egna investeringarna och Corporate Finance var en ansedd rådgivare på en säsongsmässigt lugnare fastighetstransaktionsmarknad. Underliggande intäkter och rörelseresultat utvecklas i linje med våra förväntningar. Under tredje kvartalet föregående år bidrog Principal Investments försäljning av fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central med 262 mkr i intäkter och 229 mkr i rörelseresultat. Justerat för denna försäljning, ökade resultatet före jämförelsestörande poster med 85 procent till 48 mkr.

Catella fortsätter att notera ett ökat intresse för sitt erbjudande inom Property Investment Management. Trots ett fortsatt starkt inflöde av kapital om 5,7 mdkr var förvaltat kapital oförändrat jämfört med föregående kvartal och beror till stor del på ett par avslutade förvaltningsavtal med låg lönsamhet samt en framgångsrik försäljning i England. Inom Principal Investments investerades cirka 100 mkr i pågående projekt. Vidare så avyttrades en logistikfastighet i Frankrike under kvartalet vilket bidrog till Principal Investments rörelseresultat på 7 mkr. Det tredje kvartalet är normalt relativt svagt för Corporate Finance och 2021 var inget undantag, dock med fortsatt styrka inom den svenska M&A-marknaden och bostadstransaktioner i Frankrike.

Rörelseresultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 51 mkr (259), och skillnaden, förklaras även här, av det positiva bidraget från Principal Investments försäljning under tredje kvartalet 2020.

Stort intresse för investeringar i Property Investment Managements fonder

Förvaltat kapital ökade till 112 mdkr vilket motsvarar en ökning med 10 mdkr jämfört med föregående år, justerat för avyttringen av CAM France, och var oförändrat jämfört med föregående kvartal. Två förvaltningsmandat i Sverige och Frankrike, totalt uppgående till 3,8 mdkr, avslutades under kvartalet. Dessa avslut har endast marginell påverkan på rörelseresultatet och stärker rörelsemarginalen framåt. Vidare så skedde försäljningar i den brittiska verksamheten, APAM, av förvaltningsavtal uppgående till 1,3 mdkr vilket genererade cirka 10 mkr i rörliga intäkter. Totala inflöden uppgick till 5,7 mdkr, främst hänförligt till kapitalanskaffning i den nya fonden Catella European Residential III och i Catella Wohnen Europa.

Kvartalets rörelseresultat uppgick till 57 mkr vilket är 35 mkr lägre än motsvarande period föregående år då även PIM realiserade 85 mkr i intäkter och 53 mkr i rörelseresultat vid Principal Investments försäljning av Grand Central. Justerat för denna, ökade rörelseresultatet i PIM från 39 mkr till 57 mkr drivet av en stark fortsatt utveckling av fasta förvaltningsavgifter som ökade med 7 procent.

Ökning av egna investeringar

Inom Principal Investments uppgick portföljbolagens totala investeringar i utvecklingsprojekt till 3,1 mdkr vid kvartalets utgång, varav Catellas investerade kapital uppgick till 0,8 mdkr. Det motsvarar en ökning med drygt 0,4 mdkr respektive 0,1 mdkr jämfört med föregående kvartal.

Under kvartalet färdigställdes en logistikfastighet i Frankrike (Moussey II) vilket resulterade i en vinst på 5 mkr. Under fjärde kvartalet förväntas full vinstavräkning bidra till en IRR på över 70 procent och en multipel på eget kapital uppgående till cirka 1,7 gånger för projektet. Detta ligger väl över Catellas målsättning om en genomsnittlig IRR på 20 procent inom affärsområdet.

Vi är nöjda över utvecklingen i Catellas senaste affärsområde, föregående års större försäljning av Grand Central och även Moussey II, detta kvartal, är ett kvitto på att vi tillsammans med väletablerade partners utvecklar attraktiva och lönsamma fastigheter runtom Europa.

Befintliga projekt inom Principal Investments fortlöper enligt plan och under de kommande kvartalen planeras försäljningen av den största logistikfastigheten i Infrahubs-portföljen. Den drygt 70 000 kvm stora fastigheten i Norrköping är bland annat känd för Nordens största solcellsanläggning. Postnord TPL är hyresgäst med ett avtal som löper över 10 år.

Efter kvartalet bildades ett delägt utvecklingsbolag i Polen, där Catella tillsammans med erfarna partners avser utveckla moderna och hållbara hyresfastigheter. I ett första steg planeras utveckling av student- och hyresfastigheter i någon eller några av de större städerna under den närmaste tvåårsperioden.

Ett lugnare kvartal på transaktionsmarknaden

Det tredje kvartalet var som vanligt ett transaktionssvagt kvartal och Catella Corporate Finance levererade under omständigheterna ett stabilt resultat. Intäkterna minskade till 107 mkr (148) och rörelseresultatet minskade med 9 mkr till -3 mkr.

I Norden ökade intäkterna drivet av ett breddat erbjudande, med bland annat en större resning av eget kapital till Gladsheim Fastigheter i Sverige där vi fortsätter vara en ledande aktör på marknaden. I Kontinentaleuropa minskade intäkterna, främst drivet av en lägre aktivitet på transaktionsmarknaden för kommersiella fastigheter. Det som är glädjande är att vårt bredare erbjudande inom både bostadssegmentet, som skuldrådgivare och även i noteringsprocesser, fortsätter att ge resultat även under ett lugnare kvartal.

Framåtblick

Under kvartalet blev fonden Catella European Residential III den första att bli klassificerad som "mörkgrön" under artikel 9 i SFDR, vilket vi är stolta över. Klassificeringen innebär att fondens investeringar är sådana som har en direkt positiv inverkan på miljö och samhälle, och som samtidigt inte skadar något annat hållbarhetsmål. Vi noterar ett starkt intresse för hållbara investeringar, vilket rimmar väl med Catellas målsättning och fortsatta resa mot att vara en ledande hållbar partner som länkar samman fastigheter och kapital.

Efter kvartalets utgång blev vår brittiska verksamhet, APAM, utvald för ett prestigefyllt förvaltningsmandat för delar av Greater Manchester Pension Funds brittiska fas-tighetsportfölj på 9,6 mdkr. Detta ser vi som ett kvitto på att vi är en långsiktig och eftertraktad partner på den europeiska fastighets- och investeringsmarknaden. Intresset för kapitalförvaltning inom PIM fortsätter att vara starkt och framtida förpliktat kapital uppgår till 15,5 mdkr vilket möjliggör en fortsatt stark tillväxt.

Inom Principal Investments fortsätter vi att investera i projekt som uppfyller våra avkastningskrav. Under de kommande kvartalen kommer vi även att realisera några av de projekt som vi har i portföljen.

Det fjärde kvartalet är normalt den mest transaktionsintensiva perioden för Corporate Finance och vi ser en stark pipeline, framför allt på de svenska och franska marknaderna.

Avslutningsvis så har vi en fortsatt stark finansiell ställning med 1,7 mdkr i likvida medel och en soliditet på 35 procent och står väl rustade för fortsatt tillväxt.

Christoffer Abramson, vd och koncernchef

Stockholm, 2021-11-11

Inbjudan till presentation av delårsrapporten

Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor i en telefonkonferens idag 11/11-2021 klockan 10.00. Presentationen kommer att hållas på engelska av Catellas vd och koncernchef Christoffer Abramson och Catellas CFO Mattias Brodin. För att delta i konferensen, vänligen se www.catella.com / ring in till +46 (0)8 505 583 58

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier, Head of Investor Relations and Communications, tel. +46 (0)8 463 33 86

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 07.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/