Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport januari-juni 2020

07:00 / 21 August 2020 Catella Press release

I slutet av andra kvartalet 2020 uppgick förvaltat kapital till 148,6 mdkr, en minskning med 7,6 mdkr jämfört med föregående kvartal varav 6,2 mdkr är hänförlig till valutaeffekter. Totala intäkter under kvartalet uppgick till 523 mkr och rörelseresultatet till 39 mkr, en minskning med 165 mkr respektive 125 mkr. Catella påverkades negativt av pandemins utbredning och turbulensen på finansmarknaderna, främst inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds och Corporate Finance. Property Investment Management har inte påverkats nämnvärt av pandemin under andra kvartalet. Den tidigare negativa trenden inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds fortsatte under kvartalet och rörelseresultatet inom affärsområdet minskade med 125 mkr jämfört med andra kvartalet 2019. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -147 mkr vilket inkluderar nedskrivning av koncernmässiga uppskjutna skattefordringar om 70 mkr relaterat till avyttringen av Catella Fondförvaltning AB och reservering för kostnader för avveckling uppgående till 55 mkr relaterat till avvecklingen av Catella Bank.

April - Juni 2020
Totala intäkter 523 mkr (688)
Nettoomsättning 499 mkr (677)
Rörelseresultat 39 mkr (164)
Resultat före skatt 21 mkr (157)
Periodens resultat från kvarvarande
verksamheter -73 mkr (114)
Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -76 mkr (-49)
Periodens resultat -149 mkr (64), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -147 mkr (38)

Resultat per aktie* -1,66 kr (0,44)

Januari - Juni 2020
Totala intäkter 1 027 mkr (1 142)
Nettoomsättning 948 mkr (1 124)
Rörelseresultat 111 mkr (226)
Resultat före skatt 67 mkr (203)
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -49 mkr (136)
Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -89 mkr (61)
Periodens resultat -139 mkr (197), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -147 mkr (149)
Resultat per aktie* -1,67 kr (1,72)
Eget kapital* 1 381 (1 544)
Eget kapital per aktie* 15,63 (17,89)
Förvaltat kapital 148,6 mdkr (174,9****)

Rörliga intäkter** som debiteras vid årsskiftet inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 0 mkr.

 

"Renodlingen av Catella till ett bolag mer fokuserat på produkter och tjänster relaterat till affärsområdet Property Investment Management och Corporate Finance fortsatte under andra kvartalet. Det framtida Catella kommer i allt större omfattning att koncentrera kapital och resurser inom Property Investment Management, Corporate Finance och fastighetsutvecklingsprojekt. De mest påtagliga förändringarna är att ytterligare fokus kommer vara att tydliggöra våra strategier inom förvaltningsuppdrag, alternativt fastighetsfonder och skapa selektiva fonder inom olika segment, såsom bostäder, logistik, projektverksamhet, hotell, workout med mera. Det innebär bland annat att Catella successivt kommer att stärka sin kompetens och inriktning inom projektutveckling både i egen regi och i samarbete med andra aktörer i syfte att skapa mer värde i tidiga faser med målet att dessa ska övertas av fonder som skapas och förvaltas av Catella." säger Johan Claesson, tf VD Catella.

 

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp som innehas för försäljning. ** Rörliga intäkter är beräknade på Systematic Macros prestationsbaserad förvaltningsavgift. För att den prestationsbaserade förvaltningsavgiften ska kunna avräknas vid årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High watermark). *** Kvarvarande verksamheter. **** Justerat för produkten Systematic Equity.
 

Inbjudan till presentation av delårsrapporten

Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor i en telefonkonferens idag 21/8-2020 klockan 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska av Catellas tf vd- och koncernchef Johan Claesson. För att delta i konferensen, vänligen se www.catella.com / ring in till +46 (0)8 566 426 95.

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 07:00 CET..

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/