Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Ändrat antal aktier och röster i Catella AB (publ)

07:00 / 29 May 2020 Catella Press release

Antalet aktier och röster i Catella AB (publ) har ändrats till följd av att 2 066 667 nya B-aktier har emitterats under maj månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet antaget vid extra bolagsstämma den 13 februari 2014.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i Catella AB (publ) per 29 maj 2020 till 88 348 572 och det totala antalet röster till 98 470 792, varav 2 530 555 är stamaktier av serie A (med totalt 12 652 775 röster) och 85 818 017 är stamaktier av serie B (med totalt 85 818 017 röster).

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 07:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/