Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella publicerar preliminära siffror för Q1 2020 samt påverkan i verksamheterna med anledning av Covid-19

21:00 / 23 April 2020 Catella Press release

I jämförelse med första kvartalet 2019 ökade totala intäkter för kvarvarande verksamheter med 49 mkr och uppgick till 503 mkr under första kvartalet 2020. Rörelseresultatet ökade med 10 mkr och uppgick till 72 mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 24 mkr vilket var i nivå med föregående år. Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, för kvarvarande verksamhet, uppgick till 14 mkr (1) för samma period. Förvaltat kapital uppgick vid periodens slut till 156 mdkr vilket var en minskning med 15 mdkr jämfört med utgången av 2019. Covid-19 utbrottet påverkar Catella negativt och givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan för koncernen.

Första kvartalet 2020

I jämförelse med första kvartalet 2019 ökade totala intäkter för kvarvarande verksamheter med 49 mkr och uppgick till 503 mkr under första kvartalet 2020. Ökningen är främst hänförligt till Property Investment Management. Rörelseresultatet ökade med 10 mkr och uppgick till 72 mkr. Totalt förvaltat kapital minskade i jämförelse med föregående år med 12 mdkr, justerat för den avvecklade produkten Systematic Equity, och uppgick vid periodens slut till 156 mdkr vilket var en minskning med 15 mdkr jämfört med utgången av 2019. Catellas totala likvida medel avseende kvarvarande verksamhet uppgick till 920 mkr vid periodens slut varav merparten finns i Catellas dotterbolag.

Förvaltat kapital inom affärsområdet Equity, Hedge och Fixed Income Funds minskade med 31 mdkr, justerat för produkten Systematic Equity, i jämförelse med föregående år och uppgick vid periodens slut till 48 mdkr. Minskningen under första kvartalet uppgick till 23 mdkr varav merparten är hänförligt till Systematic Funds. Under kvartalet har utflöden skett inom båda tjänsteområdena samtidigt som det förvaltade kapitalet påverkats av värdeminskning och valuta. Totala intäkter minskade med 49 mkr i jämförelse med föregående år och uppgick under första kvartalet till 160 mkr. Rörelseresultatet minskade med 30 mkr och uppgick under kvartalet till 57 mkr. Minskningen av både totala intäkter och rörelseresultat är främst hänförligt till Systematic Funds. Årstakten inom affärsområdet för resultat från fasta intäkter/fasta kostnader uppgick vid mars månads utgång till 81 mkr.

Property Investment Management ökade förvaltat kapital med 19 mdkr i jämförelse med föregående år vilket uppgick till 108 mdkr vid periodens slut. Under första kvartalet ökade förvaltat kapital med 8 mdkr främst drivet av Property Funds. Totala intäkter ökade med 88 mkr och rörelseresultatet ökade med 45 mkr i jämförelse föregående år främst drivet av Property Funds och Property Asset Management i Storbritannien som genomförde en exit av ett mandat vilket genererade väsentliga rörliga intäkter. Totala intäkter och rörelseresultat uppgick till 229 mkr respektive 44 mkr under första kvartalet.

Totala intäkter inom Corporate Finance uppgick till 109 mkr, en ökning med 5 mkr i jämförelse med föregående år som är främst drivet av Norden varav Sverige stod för merparten av ökningen. Rörelseresultatet uppgick till -13 mkr vilket var i nivå med föregående år.

Migreringen av kortkunder till Advanzia Bank slutfördes under första kvartalet 2020 och Catella erhöll tilläggsköpeskillingen om cirka 125 mkr. 104 mkr av tilläggsköpeskillingen har intäktsförts under 2019.

Påverkan i verksamheterna med anledning av Covid-19

Covid-19 utbrottet påverkar Catella negativt, och det finns en risk för en väsentlig finansiell påverkan på koncernen. Givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan för koncernen de kommande kvartalen. Vi utgår från antagandet att andra och tredje kvartalet 2020 kommer att präglas av stor osäkerhet vilket påverkar viljan från investerare att genomföra affärer samt att investera kapital.

Fram tills idag har Catella haft ett minskat förvaltat kapital inom affärsområdet Equity, Hedge and Fixed Income Funds medan affärsområdet Property Investment Management har ökat sitt förvaltade kapital vilka båda kommer påverka fasta intäkter framåt. Inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds har Catella likt marknaden påverkats av uttag ur fonder där Catella hittills har hanterat likviditeten i produkterna utan att ha behövt stänga några fonder. Property Investment Management har hittills inte haft några förfrågningar från investerare om större uttag i fastighetsfonderna och inom Property Asset Management har verksamheten inte haft större påverkan då de flesta investeringsstrukturerna är låsta över en längre tidsperiod. Inom affärsområdet Corporate Finance har transaktionsvolymerna minskat kraftigt från utbrottet av Covid-19 i Europa, efter en för verksamheten normal aktivitet under årets första månader. Transaktionsvolymerna i marknaden förväntas vara låga under kommande månader men det är i dagsläget svårt att bedöma effekten på längre sikt för Corporate Finance verksamheterna. Inom Catellas projektutvecklingsverksamhet har projekten löpt på utan väsentlig påverkan förutom att stängningen av försäljningen av Grand Central i Düsseldorf som tidigare planerats till sista mars nu är skjuten till sista juni. Köparen har lämnat säkerhet i likviditet om totalt cirka 80 mkr till Catella, för att få möjligheten att slutföra affären under andra kvartalet 2020, vilket motsvarar Catellas andel av investerat belopp i projektet.

Catella har en god likviditet och har således motståndskraft för att möta krisen samtidigt som organisationen har förmågan att ställa om snabbt om krisen skulle förvärras.

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 21:00 CET  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. 

Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/