Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Bokslutskommuniké 2019

07:00 / 21 February 2020 Catella Press release

Totala intäkter ökade under fjärde kvartalet med 63 mkr i jämförelse med föregående år, drivet av Property Investment Management och egna investeringar. Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till 122 mkr vilket motsvarar en ökning om 102 procent i jämförelse med samma period föregående år vilket är hänförligt till Property Investment Management och Corporate Finance. Förvaltat kapital inom Property Investment Management fortsätter att öka kraftigt och tillväxten är till största del organiskt genom nya enheter och produkter vilket är i linje med vår strategi.

Oktober - December 2019
 • Totala intäkter 761 mkr (698)
 • Nettoomsättning 722 mkr (686)
 • Rörelseresultat 122 mkr (60)
 • Resultat före skatt 113 mkr (62)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 72 mkr (23)
 • Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -7 mkr (-142)
 • Periodens resultat 65 mkr (-119), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 47 mkr (-133)
 • Resultat per aktie* 0,55 kr (-1,58)
Januari - December 2019
 • Totala intäkter 2 420 mkr (2 216)
 • Nettoomsättning 2 353 mkr (2 159)
 • Rörelseresultat 422 mkr (352)
 • Resultat före skatt 284 mkr (337), varav -85 mkr hänförligt till nedskrivning av Låneportföljen
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 148 mkr (210)
 • Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning 45 mkr (-238)
 • Periodens resultat 193 mkr (-28), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 113 mkr (-112)
 • Resultat per aktie* 1,31 kr (-1,33)
 • Eget kapital* 1 522 (1 442)
 • Eget kapital per aktie* 17,64 (17,14)
 • Förvaltat kapital 171,3 mdkr (186,2)
 • Rörliga intäkter** som debiteras vid årsskiftet inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 32 mkr.
 • Styrelsen avser att föreslå en utdelning om totalt 80 mkr, som är maximalt tillåtet belopp enligt obligationsvillkoren, vilket motsvaras cirka 0,90 kr per A och B aktie till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

Inbjudan till presentation av delårsrapporten 
Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor i en telefonkonferens idag 21/2-2020 klockan 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska av Catellas vd- och koncernchef Knut Pedersen, samt CFO Marcus Holmstrand. För att delta i konferensen, vänligen se www.catella.com / ring in till +46 (0)8 505 58 352.

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp som innehas för försäljning.
** Rörliga intäkter är beräknade på Systematic Macros prestationsbaserad förvaltningsavgift. För att den prestationsbaserade förvaltningsavgiften ska kunna avräknas vid årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High watermark).

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 07:00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 170 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/