Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kommuniké från extra bolagsstämma i Catella AB (publ)

14:46 / 21 December 2020 Catella Press release

Vid dagens extra bolagsstämma i Catella AB (publ) ("Bolaget") beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, i huvudsak följande:

  • att godkänna införandet av incitamentsprogram genom emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner fördelat på två serier; 2020/2024:A vilken omfattar totalt 1 500 000 teckningsoptioner och 2020/2025:B vilken omfattar totalt 1 500 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag till Bolaget med rätt och skyldighet för dotterbolaget att vidareöverlåta teckningsoptionerna. Dotterbolaget får överlåta högst 500 000 teckningsoptioner, fördelade på följande serier: 250 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024:A och 250 000 teckningsoptioner av serie 2020/2025:B, till Bolagets nuvarande CFO. De återstående 2 500 000 teckningsoptionerna, dvs. 1 250 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024:A, 1 250 000 teckningsoptioner av serie 2020/2025:B, ska vidareöverlåtas, i enlighet med anvisning från styrelsen i Bolaget, till Bolagets framtida VD, tillkommande ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under följande perioder: teckningsoptioner av serie 2020/2024:A från och med 1 juni 2024 till och med 15 juni 2024; teckningsoptioner av serie 2020/2025:B från och med 1 juni 2025 till och med 15 juni 2025. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionen ska uppgå till motsvarande 120 procent för serie A och för serie B av den för Catella-aktien (serie B) på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om 10 handelsdagar räknat från och med dagen efter att Bolagets styrelse riktar erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner till dem som omfattas av teckningsoptionsprogrammet. Vid full teckning och utnyttjande av samtliga 3 000 000 teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 6 000 000 kronor, förutsatt att någon omräkning inte sker i enlighet med de fullständiga teckningsoptionsvillkoren. Detta motsvarar en utspädning om cirka 3,4 procent av det befintliga aktiekapitalet. Styrelsen anser att incitamentsprogrammet bör främja Bolagets långsiktiga finansiella intressen då ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Catella-koncernen genom egen investering får del av och verkar för en långsiktig och positiv värdeutveckling av Bolagets aktie.
  • att godkänna införandet av incitamentsprogram i dotterbolaget APAM Ltd ("Dotterbolaget") genom emission av E-aktier/tillväxtaktier. Deltagare i programmet har rätt att teckna E-aktier/tillväxtaktier (Engelska: Growth Shares) i Dotterbolaget till ett totalt antal om högst 1 000 stycken. Innehavare av tillväxtaktier kommer att ha rätt till en viss procentandel av en eventuell framtida värdeökning av Dotterbolagets aktier, mätt från det datum då tillväxtaktierna emitteras till dagen för en faktisk aktieförsäljning/inlösen. Avsikten med incitamentsprogrammet är att uppmuntra och motivera personal som innehar tillväxtaktierna att arbeta långsiktigt för att öka Dotterbolagets värde till förmånför alla aktieägare, vilket inkluderar dem själva. Rätt att delta i incitamentsprogrammet ska tillkomma Dotterbolagets nuvarande ledningsgrupp, exklusive VD, och andra nyckelpersoner, anställda som befordras och framtida anställda. Incitamentsprogrammet kommer att formaliseras från dagens datum och avslutas i december 2025. Innehavarens potentiella avkastning/intäkt från tillväxt-/E-aktierna kommer att baseras på värdeökningen från och med tilldelningstillfället till och med inlösentillfället. Den initiala inträdesvärderingsnivån kommer att vara baserad på Bolagets förvärvspris av Dotterbolaget. Värdering vid inlösentillfället baseras på de föregående två årens genomsnitt av Dotterbolagets Justerade Rörelseresultat multiplicerat med åtta (8). Tillväxtaktierna är berättigade till 10 procent av värdeökningen mellan tillträdesdagen och inlösendagen. Kostnader uppstår när värdet på dotterbolaget ökar tillika värde skapats till aktieägarna. Kostnaden förincitamentsprogrammet bedöms understiga en miljon euro. Incitamentsprogrammet medför inte någon utspädning eftersom de tillväxtaktier som emitteras kommer att återköpas av Dotterbolaget vid programmets slut.
  • att godkänna minskning av reservfond för avsättning till fritt eget kapital.
  • att godkänna ändring av bolagsordning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:            

Jan Roxendal                                                                            Niklas Bommelin

Styrelseordförande                                                                    Investor Relations

+46 8 463 33 10                                                                        08-463 34 26, 0768-91 12 40

                                                                                                  niklas.bommelin@catella.se 

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 140 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/