Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport januari-september 2020

07:00 / 12 November 2020 Catella Press release

Under tredje kvartalet 2020 avyttrades 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning AB (Mutual Funds). Intäkter och kostnader inkluderas från och med januari till och med augusti 2020. Förvaltat kapital uppgick vid periodens slut till 135,8 mdkr. Justerat för Catella Fondförvaltning AB var det en ökning med 7,2 mdkr i jämförelse med föregående kvartal, främst drivet av affärsområdet Property Investment Management. Totala intäkter ökade med 227 mkr i jämförelse med tredje kvartalet föregående år och uppgick till 744 mkr under kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 185 mkr till 259 mkr under motsvarande period. Merparten av ökningen avseende totala intäkter och rörelseresultat är hänförligt till avyttringen av fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Tyskland uppdelad på intäkter från andelar i intresseföretag och intäkter från affärsområdet Property Investment Management. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 220 mkr under tredje kvartalet.

Juli - September 2020
 • Totala intäkter 744 mkr (517)
 • Nettoomsättning 565 mkr (507)
 • Rörelseresultat 259 mkr (74) 
 • Resultat före skatt 246 mkr (-33)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 215 mkr (-60)
 • Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning 5 mkr (-9)
 • Periodens resultat 220 mkr (-69), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 220 mkr (-83)
 • Resultat per aktie* 2,49 kr (-0,96)
Januari - September 2020
 • Totala intäkter 1 771 mkr (1 659)
 • Nettoomsättning 1 513 mkr (1 631)
 • Rörelseresultat 370 mkr (300) 
 • Resultat före skatt 314 mkr (170)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 166 mkr (76)
 • Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -85 mkr (52)
 • Periodens resultat 81 mkr (128), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 73 mkr (66)
 • Resultat per aktie* 0,82 kr (0,76)
 • Eget kapital* 1 564 (1 487)
 • Eget kapital per aktie* 17,70 (17,23)
 • Förvaltat kapital 135,8 mdkr (174,4***)
 • Rörliga intäkter** som debiteras vid årsskiftet inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 0 mkr.

 

"I mitt senaste VD-ord kommenterade jag den renodling mot fastigheter som vi initierat vilken har fortsatt under tredje kvartalet. Vi kommer från och med nästa år att redovisa våra egna investeringar under ett nytt affärsområde; Principal Investments. Investeringarna kommer att beskrivas mer utförligt i syfte att öka transparensen och bättre kunna följa utvecklingen. Målet för respektive investering ska vara att erhålla en avkastning på minst 20 procent. Catellas investeringar kommer att kategoriseras i två huvudgrupper:

A) Investeringar som görs i form av startkapital (Eng: Seed Capital) eller saminvesteringar (Eng: Co-Investments) tillsammans med större kunder. Vår investering uppskattas till cirka tre till fem procent av totalt investerat kapitalet i respektive saminvestering. Investeringar görs i syfte att öka förvaltat kapital och generera intäkter på tre sätt:
1. avkastning på Catellas investerade kapital
2. attrahera mer externt kapital som ger fasta intäkter, och möjliggör
3. prestationsbaserade intäkter vid det fall avkastningen överstiger en viss nivå.
Konklusionen är att om Catella aktiverar eget kapital genom fler och mindre investeringar i egna fastighetsprodukter genereras inte bara avkastning på investerat kapital utan det skapar mervärde genom intäktsströmmar i våra operativa verksamheter.

B) Större investeringar i fastighetsprojekt, -strukturer eller -portföljer tillsammans med partners inom ramen för fonder eller i företag för särskilt ändamål (Eng: Special Pur-pose Vehicle). Detta i syfte att skapa överavkastning genom att utnyttja Catellas pan-europeiska kompetens och utöver avkastning på investerat kapital erhålla prestationsbaserade intäkter. Dessa projekt är ofta initierade internt men kan även vara initierade externt. Catellas bidrag ska vara att genom sin unika kompetens generera hög riskjusterad avkastning till både oss själva såväl som våra partners." säger Johan Claesson, tf VD Catella.

 

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp som innehas för försäljning. ** Rörliga intäkter är beräknade på Systematic Macros prestationsbaserad förvaltningsavgift. För att den prestationsbaserade förvaltningsavgiften ska kunna avräknas vid årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High watermark). *** Justerat för produkten Systematic Equity.

Inbjudan till presentation av delårsrapporten 
Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor i en telefonkonferens idag 12/11-2020 klockan 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska av Catellas tf vd och koncernchef Johan Claesson. För att delta i konferensen, vänligen se www.catella.com / ring in till +46 (0)8 505 583 54

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 07:00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 140 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/