Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

16:00 / 27 May 2019 Catella Press release

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades bland annat:

 • fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.
 • att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.
 • om en utdelning på 1,20 kr (1,00) per aktie för räkenskapsåret 2018. Avstämningsdag för utdelningen är 29 maj 2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 4 juni 2019.
 • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.
 • att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 370 000 kronor (föregående år 2 370 000 kronor)
 •    varav styrelsens ordförande ska erhålla 570 000 kronor (570 000 kronor) och övriga ledamöter ska erhålla 350 000 kronor (350 000 kronor) vardera.
 •    varav arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 130 000 (130 000) kronor och till övriga två ledamöter med 100 000 (100 000) kronor vardera.
 •    varav arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 40 000 (40 000) kronor och till ledamoten med 30 000 (30 000) kronor.
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anna Ramel och Jan Roxendal. Johan Claesson valdes till styrelseordförande.
 • om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor, för perioden från slutet av årsstämman 2019 till slutet av årsstämman 2020.
 • att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedning inför årsstämman 2020.
 • att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2019 kl. 16:00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/