Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport januari-mars 2019

07:00 / 10 May 2019 Catella Press release

Första kvartalet har haft en hög affärsaktivitet där vi noterade en normal säsongsvariation i avslut inom fastighetsdelarna. Vi arbetare vidare med att öka det förvaltade kapitalet inom alla delar av gruppen för att skapa en bredare bas i form av fasta intäkter och därigenom också en ökad möjlighet för rörliga intäkter.

Catella-koncernen, Januari - mars 2019
 • Totala intäkter 454 mkr (442)
 • Nettoomsättning 447 mkr (411)
 • Rörelseresultat 62 mkr (81)
 • Resultat före skatt 45 mkr (86)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 23 mkr (86)
 • Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning 110 mkr (-21)
 • Periodens resultat 133 mkr (42), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 111 mkr (22)
 • Resultat per aktie* 1,32 kr (0,26)
 • Eget kapital* 1 604 (1 626)
 • Eget kapital per aktie* 19,07 (19,86)
 • Förvaltat kapital 196,0 mdkr (161,0)
 • Upparbetade, ej debiterbara (ej intäkts-förda), rörliga intäkter** inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 0 mkr.

Under kvartalet har de fasta intäkterna ökat väsentligt i jämförelse med föregående år, vilket bidragit till att intäkterna var i nivå med föregående år, trots lägre rörliga intäkter inom främst Mutual Funds. Den fasta intäktsökningen beror främst på ökat förvaltat kapital, men även att vår produktmix har förbättrats vilket även ger möjlighet till ökade framtida rörliga intäkter. Således ökar stabiliteten i Catella samtidigt som en allt större hävstång växer fram.

Rörelseresultatet minskade från 81 mkr till 63 mkr främst påverkat av ökade personalkostnader i form av nyanställningar vilket är i linje med vår offensiva satsning och strategi inom de kapitalförvaltande enheterna.

Avvecklingen av affärsområdet Banking går enligt plan. Under första kvartalet slutfördes avyttringarna av de tre operativa verksamheterna inom Banking; Wealth Management i Sverige och Luxemburg samt Kortutgivningsverksamheten. De realiserade intäkterna avseende avyttringarna redovisas i första kvartalet 2019 och uppgår till 254 mkr. Kvartalets resultat belastades av avvecklingskostnader vilka är andel av tidigare kommunicerad totalkostnad för avvecklingen av Banking. Vi fortsätter arbetet med att migrera maximalt antal kortkunder för att uppnå en så hög tilläggsköpeskilling som möjligt.

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp som innehas för försäljning. ** Rörliga intäkter är beräknade på Systematic Macros prestationsbaserad förvaltningsavgift. För att den prestationsbaserade förvaltningsavgiften ska kunna avräknas vid årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High watermark). Således kan det som faktiskt avräknas vid årsskiftet vara högre, lägre eller utebli jämfört med angivet belopp. Beloppet kan aldrig vara lägre än noll. *** Kvarvarande verksamheter

Inbjudan till presentation av delårsrapporten
Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor i en telefonkonferens idag 10/5-2019 klockan 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska av Catellas vd- och koncernchef Knut Pedersen, samt CFO Marcus Holmstrand. För att delta i konferensen, vänligen se www.catella.com / ring in till +46 (0)8 566 42 704.

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 07:00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/