Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB (publ) - Påbörjar skriftligt förfarande

16:25 / 25 April 2019 Catella Press release

Catella AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 750 000 000 icke säkerställda obligationslån med ISIN SE0009994718 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att ändra de allmänna villkoren för Obligationerna ("Villkoren").

De föreslagna ändringarna till Villkoren inkluderar (i) tillåtelse för Bolaget att utföra en utdelning till ett aggregerat belopp om SEK 103 538 286 för det finansiella året 2018 och (ii) tillåtelse för gruppen att ta upp skuld under vinstandelslån eller vinstandelsvärdepapper emitterade av alternativa investeringsfonder (under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda).

Ändringarna i Villkoren görs för att delvis möjliggöra ett utökat produktutbud samt att Bolaget anser att resultatet avseende helåret 2018 inte speglar styrkan i den underliggande verksamheten där bland annat fasta intäkter ökat stadigt samt att resultatet belastats med kostnader vilka avser 2019 och är hänförliga till avveckling av affärsområdet Banking.

Agenten kommer att skicka ut meddelandet om det skriftliga förfarandet till samtliga obligationsinnehavare den 25 april 2019. Tiden för det skriftliga förfarandet kommer att inledas den 2 maj 2019 och avslutas den 23 maj 2019. För att en person ska kunna delta i det skriftliga förfarandet måste de formella kriterierna per den 2 maj 2019 vara uppfyllda. Det innebär att en person antingen måste vara direktregistrerad ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer på ett värdepapperskonto registrerat hos Euroclear Sweden AB.

ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige har blivit anlitade som finansiella rådgivare i samband med det skriftliga förfarandet.

Kallelsen gällande skriftligt förfarande finns på bolagets hemsida (www.catella.com).

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 16:25 CET  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 190 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/