Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella: Intäkter och kostnader relaterat till avvecklingen av affärsområdet Banking

08:30 / 15 February 2019 Catella Press release

Avvecklingen och avyttringen av verksamheterna inom Banking utvecklas enligt plan. Catella kommer i Bokslutskommunikén 2018, i enlighet med redovisnings-standarden IFRS, redovisa kostnader om 164 miljoner kronor och uppskjuten skattefordran om 51 miljoner kronor vilka avser 2019 och är hänförliga till avveckling av affärsområdet Banking. Enligt IFRS redovisas intäkterna från försäljningarna av Wealth Management Sverige och Luxemburg samt Kortutgivningsverksamheten först i samband med att affärerna slutförs.

Totala intäkter, som bedöms tillfalla Catella, uppgår till cirka 384 miljoner kronor hänförliga till de tidigare kommunicerade avyttringarna. Under första halvåret 2019 bedöms intäkter om cirka 258 miljoner kronor redovisas. Därutöver bedöms cirka 126 miljoner kronor tillfalla Catella avseende tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 240 miljoner kronor vilken är hänförlig till försäljningen av Kortutgivningsverksamheten. Tilläggsköpeskilling redovisas i slutet av 2019 alternativt i början av 2020.

Totala kostnader, från och med oktober 2018 till och med början av 2020, avseende affärsområdet Banking uppskattas till cirka 368 miljoner kronor, varav 164 miljoner kronor redovisas i fjärde kvartalet 2018. Kostnaderna under 2019 och början av 2020 förväntas uppgå till cirka 204 miljoner kronor.

Som tidigare kommunicerats förväntas eget kapital om 437 miljoner kronor, per 30 september 2018, i Banking att skyddas. Det egna kapitalet förväntas kunna transfereras till moderbolaget vid slutförande av avvecklingen.

Under fjärde kvartalet 2018 avslutades den strategiska översynen genom att Catella ingick avtal om att avyttra Wealth Management-verksamhet i Luxemburg till VP Bank och 51 procent av Wealth Management-verksamhet i Sverige till Söderberg & Partners samt att avyttra kortutgivnings-verksamhet i Luxemburg till Advanzia Bank S.A. Transaktionen avseende Wealth Management-verksamheten i Luxemburg till VP Bank slutfördes under februari 2019 och den slutgiltiga köpeskillingen uppgick till 95 miljoner kronor.

Överföringen av kortkunder enligt avtal med Advanzia Bank S.A. kommer att ske under 2019 och fram till början av 2020 för att säkerställa att maximalt antal kunder är del av transaktionen.

Catella redovisar från och med tredje kvartalet 2018 affärsområdet Banking som avyttringsgrupp som innehas för försäljning.

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 08.30 CET  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/