Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Bokslutskommuniké 2018

07:00 / 22 February 2019 Catella Press release

Affärsområdet Banking redovisas sedan tredje kvartalet 2018 som avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Totala intäkter under kvartalet för kvarvarande verksamheter var i linje med föregående år trots väsentligt lägre rörliga intäkter inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds och Property Investment Management, vilket tydliggör Catellas stabila intjäningsplattform. Förvaltat kapital växte under året med 21,9 miljarder kronor varav förvärvet av APAM stod för 15,9 miljarder kronor, vilket ger högre fast arvode, men framför allt skapar en större möjlighet för prestationsbaserat arvode genom värdeskapande för kund. Kvartalet har, i jämförelse med föregående år, högre externa kostnader och personalkostnader vilka är relaterade till initiativ inom både Property Investment Management och Equity, Hedge and Fixed Income Funds. Dessa proaktiva satsningar kombinerat med väsentligt lägre prestationsbaserade intäkter påverkade rörelseresultatet som minskade med 60 procent jämfört med föregående år.

KONCERNEN

FJÄRDE KVARTALET 2018
 • Totala intäkter 698 mkr (689)
 • Nettoomsättning 686 mkr (679)
 • Rörelseresultat 60 mkr (156)
 • Resultat före skatt 62 mkr (176)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 23 mkr (134)
 • Periodens resultat -119 mkr (87), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -133 mkr (67)
 • Periodens resultat påverkas av avvecklings-kostnader om 164 mkr och uppskjutna skatteintäkter om 51 mkr hänförligt till affärsområdet Banking samtidigt som intäkter om 384 mkr från avtalade inkråmsöverlåtelser, som bedöms tillfalla Catella, inte ingår i resultatet. Intäkter om 258 mkr bedöms redovisas 2019 och 126 mkr bedöms redovisas i slutet av 2019 alternativt i början av 2020.
 • Resultat per aktie* -1,58 kr (0,81)
HELÅRET 2018
 • Totala intäkter 2 216 mkr (2 013)
 • Nettoomsättning 2 159 mkr (1 998)
 • Rörelseresultat 352 mkr (412)
 • Resultat före skatt 337 mkr (446)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 210 mkr (337)
 • Periodens resultat -28 mkr (284), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -112 mkr (192)
 • Resultat per aktie* -1,33 kr (2,35)
 • Eget kapital* 1 442 mkr (1 729)
 • Eget kapital per aktie** 17,14 kr (21,12)
 • Rörliga intäkter** inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 0 mkr.
 • Styrelsen avser att föreslå en utdelning för 2018 på 1,20 kr (1,00) per A- och B-aktie.

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp som innehas för försäljning.
** Rörliga intäkter är beräknade på Systematic Macros prestationsbaserad förvaltningsavgift. För att den prestationsbaserade förvaltningsavgiften ska kunna avräknas vid årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High watermark). Således kan det som faktiskt avräknas vid årsskiftet vara högre, lägre eller utebli jämfört med angivet belopp. Beloppet kan aldrig vara lägre än noll.

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 07.00 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 190 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/