Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport januari-mars 2018

07:00 / 9 May 2018 Catella Press release

Totala intäkter ökade med 46 miljoner kronor till 541 miljoner kronor, motsvarande nio procent, främst drivna av Property Investment Management och Equity, Hedge and Fixed Income Funds. Resultatet var i linje med föregående år trots att potentiella rörliga intäkter inom Systematic Macro endast kommer att intäktsföras vid utgången av året mot tidigare kvartalsvis och årlig avräkning. Upparbetade men ej debiterbara rörliga intäkter i Systematic Macro uppgick vid kvartalets utgång till cirka 125 miljoner kronor, vilka inte redovisas i kvartalets resultat. Under kvartalet påbörjades som tidigare kommunicerats en reducering av kundportföljen inom kortinlösen-verksamheten vilket påverkar Bankings resultat negativt.

FÖRSTA KVARTALET 2018
  • Totala intäkter 541 mkr (495)
  • Nettoomsättning 510 mkr (493)
  • Rörelseresultat 60 mkr (66)
  • Resultat före skatt 64 mkr (72)
  • Periodens resultat 42 mkr (53), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 22 mkr (33)
  • Resultat per aktie* 0,26 kr (0,41)
  • Eget kapital* 1 626 mkr (1 597)
  • Eget kapital per aktie* 19,86 kr (19,51)
  • Upparbetade, ej debiterbara, rörliga intäkter*** inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 125 mkr.

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare.
** Justerad för jämförelsestörande poster.
*** Upparbetade rörliga intäkter är beräknade på Systematic Macros prestationsbaserad förvaltningsavgift. För att den prestationsbaserade förvaltningsavgiften ska kunna avräknas vid årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High watermark). Således kan det som faktiskt avräknas vid årsskiftet vara högre, lägre eller utebli jämfört med angivet belopp.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 07:00 CET.  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/