Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Bokslutskommuniké 2017

07:00 / 23 February 2018 Catella Press release

2017 blev ännu ett år med kraftig tillväxt i förvaltat kapital och intäkter vilket resulterade i ett rörel-seresultat justerat för jämförelsestörande poster om 414 miljoner kronor (258). Extra glädjande att se är att vår satsning på en europeisk plattform inom Property Investment Management börjar att visa betydande bidrag både för intäkter och rörelseresultat.

Koncernen

FJÄRDE KVARTALET 2017
 • Totala intäkter 824 mkr (610)
 • Nettoomsättning 813 mkr (607)
 • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 159 mkr (84)
 • Rörelseresultat 105 mkr (84)
 • Resultat före skatt 126 mkr (80)
 • Periodens resultat 87 mkr (58), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 67 mkr (37)
 • Resultat per aktie** 0,81 kr (0,45)
 • Justerat resultat per aktie** *** 1,46 kr (0,45)
HELÅRET 2017
 • Totala intäkter 2 477 mkr (2 027)
 • Nettoomsättning 2 461 mkr (2 007)
 • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 414 mkr (258)
 • Rörelseresultat 361 mkr (258)
 • Resultat före skatt 395 mkr (497, exkl. Visa; 274*)
 • Periodens resultat 284 mkr (357, exkl. Visa; 207*), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 192 mkr (272, exkl. Visa; 122*)
 • Resultat per aktie** 2,35 kr (3,32, exkl. Visa; 1,48*)
 • Justerat resultat per aktie** *** 2,99 kr (3,32)
 • Eget kapital** 1 729 mkr (1 563)
 • Eget kapital per aktie** 21,12 kr (19,10)
Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 07:00 CET.  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen förvaltar kapital om cirka 170 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/