Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella och Söderberg & Partners ingår strategiskt partnerskap

08:00 / 12 December 2018 Catella Press release

Catella Bank S.A., helägt dotterbolag till Catella AB (publ), har ingått ett avtal om att avyttra 51% av sin Wealth Management-verksamhet i Sverige till Söderberg & Partners för cirka 36 miljoner kronor. Catellas ägande i joint venture-strukturen förväntas generera positivt kassaflöde vilket är en viktig del i värdet av transaktionen. Parterna ingår samtidigt ett strategiskt partnerskap. Catella avser fortsätta att skapa alternativa investeringsprodukter för detta kundsegment till hela förmögenhetsrådgivnings-branschen.

Som en del i den strategiska översynen av Catella Bank har olika alternativ utvärderats för den svenska Wealth Management-verksamheten och det strategiska partnerskapet med Söderberg & Partners skapar mycket goda förutsättningar för både kunder och anställda. Genom det strategiska partnerskapet säkerställs att kunderna får fortsätta arbeta med samma rådgivare som tidigare och på en konkurrenskraftig plattform, samtidigt som det är ett viktigt steg i Catellas ambition att lämna den konsoliderade situationen på grund av det omfattande regelverk och ineffektiva kapitalstruktur det medför. Söderberg & Partners-koncernen är idag en av Sveriges och Skandinaviens ledande rådgivare inom försäkrings- och finansiella produkter och har cirka 1 800 anställda runt om i Europa.

"Söderberg & Partners är en stark och trovärdig partner och jag ser stora möjligheter i vårt partnerskap. Genom denna transaktion tar Catella ytterligare ett viktigt steg mot en mer effektiv kapitalstruktur och ett mindre omfattande regelverk.", kommenterar Knut Pedersen, VD på Catella.

"Partnerskapet med Catella, med sitt goda renommé, kommer att ge oss stora möjligheter att vidareutveckla vårt erbjudande. Jag är säker på att våra kombinerade kompetenser kommer att skapa synergier och ännu större fördelar för Söderberg & Partners, Catella och våra respektive kunder.", säger Gustaf Rentzhog, VD på Söderberg & Partners.

I samband med affären har Catella och Söderberg & Partners ingått ett optionsavtal enligt vilket Catella erbjuds möjlighet att sälja sin andel i joint venture-bolaget till Söderberg & Partners och Söderberg & Partners får möjlighet att förvärva aktier i joint venture-bolaget år 2024 till ett pris som beräknas genom en förutbestämd formel beroende på framtida vinstutveckling.

Catellas balansomslutning minskar med cirka 1 miljard kronor i samband med transaktionen eftersom både tillgångar och skulder kommer att överföras. Catella kommer att konsolidera sin 49%-iga andel av joint venture-bolaget som intresseföretag i enlighet med kapitalandelsmetoden när transaktionen är slutförd, vilket förväntas ske under första halvåret 2019.

För ytterligare information, Presskontakt:
vänligen kontakta:           
 
 
Knut Pedersen Jonas Burvall
Vd och koncernchef Kommunikationschef
08-463 33 10 08-463 33 05, 0766-27 97 55
knut.pedersen@catella.se jonas.burvall@catella.se 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl.08.00.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/). 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/