Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport januari-september 2018

07:00 / 15 November 2018 Catella Press release

Intäkterna ökade med 3 procent, till 472 miljoner kronor, och rörelseresultatet minskade 18 procent, till 90 miljoner kronor, i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år för kvarvarande verk-samheter. Det minskade rörelseresultatet beror främst på minskade rörliga intäkter kopplade till för-valtningsutvecklingen inom affärsområdet Equity, Hedge and Fixed Income Funds. Catella-gruppens förvaltade kapital fortsätter att öka och var 28,5 miljarder kronor högre i jämförelse med tredje kvartalet föregående år och ökade med 3,3 miljarder kronor under tredje kvartalet 2018.

TREDJE KVARTALET 2018
 • Totala intäkter 472 mkr (457)
 • Nettoomsättning 465 mkr (455)
 • Rörelseresultat 90 mkr (109)
 • Resultat före skatt 75 mkr (111)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 50 mkr (84)
 • Periodens resultat 12 mkr (84), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -13 mkr (59)
 • Resultat per aktie* -0,16 kr (0,72)
NIOMÅNADERSPERIODEN 2018
 • Totala intäkter 1 518 mkr (1 324)
 • Nettoomsättning 1 473 mkr (1 320)
 • Rörelseresultat 292 mkr (244)
 • Resultat före skatt 275 mkr (257)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 188 mkr (191)
 • Periodens resultat 92 mkr (198), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 21 mkr (125)
 • Resultat per aktie* 0,26 kr (1,53)
 • Eget kapital* 1 579 mkr (1 628)
 • Eget kapital per aktie** 18,77 kr (19,89)
 • Upparbetade, ej debiterbara (ej intäktsförda), rörliga intäkter** inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 0 mkr.

Under oktober 2018 har Catella Bank ingått ett inkråmsöverlåtelseavtal om att avyttra sin Wealth Management-verksamhet i Luxembourg. Den svenska Wealth Management- samt kortutgivningsverksamheten ingår inte i transaktionen och den strategiska översynen fortgår avseende dessa verksamheter.

Eftersom Wealth Management-verksamheten i Luxembourg utgör en betydande del av Catella Bank, redovisas hela affärsområdet Banking som avyttringsgrupp som innehas för försäljning enligt IFRS 5. Det innebär att i koncernens resulaträkning redovisas nettoresultat (efter skatt) för Banking på separat rad benämnd Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning.

Tidigare års jämförelsesiffror för affärsområdet Banking redovisas på motsvarande sätt i koncernens resultaträkning.

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp som innehas för försäljning
** Upparbetade, ej debiterbara (ej intäktsförda), rörliga intäkter är beräknade på Systematic Macros prestationsbaserad förvaltningsavgift. För att den prestationsbaserade förvalt-ningsavgiften ska kunna avräknas vid årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High watermark). Således kan det som faktiskt avräknas vid årsskiftet vara högre, lägre eller utebli jämfört med angivet belopp. Beloppet kan aldrig vara lägre än noll.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2018 kl. 07.00 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/