Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport januari-juni 2017

07:00 / 25 August 2017 Catella Press release

Totala intäkter ökade med 141 miljoner kronor, motsvarande 15 procent, vilket medförde en ökning i rörelseresultatet om 15 procent i jämförelse med första halvåret föregående år. Under de senaste 12 månaderna har vi ökat vårt förvaltade kapital med 25 miljarder, motsvarande en ökning om 18 procent, vilket är i linje med vår tillväxtstrategi. Jämfört med första kvartalet var totalt förvaltat kapi-tal oförändrat men med en mycket bättre kvalitet i sammansättningen vilket ger både högre fasta intäkter men också ökad möjlighet till prestationsbaserade intäkter.

ANDRA KVARTALET 2017
 • Totala intäkter 587 mkr (478)
 • Nettoomsättning 586 mkr (475)
 • Rörelseresultat 78 mkr (64)
 • Resultat före skatt 84 mkr (287, exkl. Visa; 67*)
 • Periodens resultat 61 mkr (198, exkl. Visa; 50*), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 33 mkr (182, exkl. Visa; 35)
 • Resultat per aktie** 0,40 kr (2,23, exkl. Visa; 0,43*)
 • Catella har emitterar ett nytt femårigt icke säkerställt obligationslån om 500 mkr och noterat obligationslånet på Nasdaq Stockholm under tredje kvartalet.
FÖRSTA HALVÅRET 2017
 • Totala intäkter 1 081 mkr (940)
 • Nettoomsättning 1 079 mkr (926)
 • Rörelseresultat 144 mkr (125)
 • Resultat före skatt 156 mkr (361, exkl. Visa; 142*)
 • Periodens resultat 114 mkr (253, exkl. Visa; 106*), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 66 mkr (199, exkl. Visa; 52*)
 • Resultat per aktie** 0,81 kr (2,44, exkl. Visa; 0,63*)
 • Eget kapital** 1 577 mkr (1 484)
 • Eget kapital per aktie** 19,27 kr (18,14)

* Försäljning av aktier i Visa Europe gav engångsintäkt om 219 kr före skatt som redovisas i finansnettot och 147 mkr efter skatt under andra kvartalet 2016.
** Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 07:00 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och -rådgivning, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/