Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

17:30 / 29 May 2017 Catella Press release

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades bland annat:

 • fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.
 • att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.
 • om en utdelning på 0,80 kr (0,60) per aktie för räkenskapsåret 2016. Avstämningsdag för utdelningen är 31 maj 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 5 juni 2017.
 • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.
 • att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 120 000 kronor (föregående år 1 870 000 kronor)
 •   varav styrelsens ordförande ska erhålla 550 000 kronor (550 000 kronor) och övriga ledamöter ska erhålla 330 000 kronor (330 000 kronor) vardera.
 •   varav arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 80 000 kronor och till övriga två ledamöter med 50 000 kronor vardera.
 •   varav arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 40 000 kronor och till ledamoten med 30 000 kronor.
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anna Ramel och Jan Roxendal. Johan Claesson valdes till styrelseordförande.
 • om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, för perioden från slutet av årsstämman 2017 till slutet av årsstämman 2018.
 • att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedning inför årsstämman 2018.
 • att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 17.30 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och -rådgivning, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/