Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

20:31 / 26 April 2017 Catella Press release

Årsstämma i Catella AB (publ) ("Bolaget") äger rum måndagen den 29 maj 2017 kl 14.00 på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 22 maj 2017
  • dels ha anmält sitt deltagande skriftligen till Catella AB (publ), Att: Investor Relations, Catella AB, Box 5894, 102 40 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@catella.semåndagen den 22 maj 2017. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två) eller ombud.

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Företrädare för juridisk person bör vidare ta med bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även insändas till Bolaget i samband med anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.catella.se. Beställning av fullmaktsformulär sker på samma adress och e-post som ovan. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet.

Registrering

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering ska instruera sin förvaltare därom i god tid före måndagen den 22 maj 2017, då sådan registrering senast ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande. 
15. Val av revisor. 
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2018.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
18. Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner av serie 2014/2018:A, 2014/2019:B och 2014/2020:C.
19. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag till beslut under punkterna 2, 12-16 nedan har framlagts av valberedningen bestående av Magnus Strömer, ordförande i valberedningen, Johan Claesson och Thomas Andersson Borstam.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Johan Claesson som ordförande vid stämman.

Punkt 10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,80 kr per aktie. Styrelsen föreslår onsdagen den 31 maj 2017 som avstämningsdag för utdelning. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 5 juni 2017.

Punkt 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.

Punkt 13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska vara oförändrat i jämförelse med föregående år och utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande, 330 000 kronor vardera till ledamöter. Valberedningen föreslår vidare ett arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 80 000 kronor och till övriga två ledamöter 50 000 kronor vardera samt ett arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 40 000 kronor och till ledamoten 30 000 kronor. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning och arvodeinklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår det totala arvodet till 2 120 000 kronor (tidigare 1 870 000 kronor). Bolaget kan medge att styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet från ett av ledamoten ägt bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget och att skriftligt avtal upprättats. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande styrelse: Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anna Ramel och Jan Roxendal. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Claesson.

Punkt 15. Val av revisor.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2017 till slutet av årsstämman 2018 omvälja PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2018.

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2017, som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018 samt val av revisorer.

Punkt 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål och ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 12 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 18. Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner av serie 2014/2018:A, 2014/2019:B och 2014/2020:C.

Styrelsen föreslår en ändring av villkoren för teckningsoptioner av serie 2014/2018:A, 2014/2019:B och 2014/2020:C som beslutades om vid extra bolagsstämma i Bolaget den 13 februari 2014. Bakgrunden till ändringsförslaget är att styrelsens ordförande och huvudägare muntligen överenskommit att en justering av teckningsoptioner, enligt nedanstående förslag, skulle varit del av optionsvillkoren som beslutades om vid extra bolagsstämma i Bolaget den 13 februari 2014. Styrelsen anser att nuvarande optionsvillkor inte fullt ut tar hänsyn till den värdeöverföring som sker från optionsinnehavarna till aktieägarna när Bolaget lämnar utdelning. Värderingen av teckningsoptionerna som Bolaget använder tar ej hänsyn till utdelning varför en värdeöverföring sker från optionsinnehavarna till aktieägarna vid varje utdelningstillfälle vilket styrelsen vill åtgärda historiskt och framgent med detta förslag. Beslutsförslaget är uppdelat i två delar, där beslut enligt punkt B) förutsätter att årsstämman först fattat beslut i enlighet med punkt A).

A) Styrelsen föreslår en ändring av § 7 mom. G, i villkoren enligt vad som nedan följer. Ändringen innebär att en omräknad teckningskurs ska tillämpas vid kontant utdelning (inklusive koncernbidrag) som beslutas i Bolaget. Sådan omräkning ska inte förutsätta att den kontanta utdelningen överskrider åtta procent av en genomsnittlig aktiekurs utan ska istället genomföras vid varje tillfälle som Bolaget beslutar om kontant utdelning. Ändringen innebär således att innehavare av teckningsoptioner kommer att kompenseras för kontant utdelning som lämnas av Bolaget, oavsett den kontanta utdelningens storlek.

Nuvarande lydelse av § 7 mom. G:

"Beslutas om kontant utdelning (inklusive koncernbidrag) till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider åtta (8) procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger åtta (8) procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:

+-------------------------------+---------------------------------------+
|Omräknad teckningskurs = |föregående teckningskurs x aktiens |
| |genomsnittliga marknadskurs under den |
| |period om 25 handelsdagar räknat fr. o.|
| |m. den dag då aktien noteras utan rätt |
| |till extraordinär utdelning (aktiens |
| |genomsnittskurs)aktiens genomsnittskurs|
| |ökad med den extraordinära utdelning |
| |som utbetalas per aktie |
+-------------------------------+---------------------------------------+
|Omräknat antal aktier som varje|föregående antal aktier som varje |
|teckningsoption berättigar till|teckningsoption berättigar till |
|teckning av = |teckning av x (aktiens genomsnittskurs |
| |ökad med den  extraordinära utdelning |
| |som utbetalas per aktie)aktiens |
| |genomsnittskurs |
+-------------------------------+---------------------------------------+

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om kontant utdelning (inklusive koncernbidrag) till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger etthundra (100) procent av Bolagets resultat efter skatt för det räkenskapsåret och åtta (8) procent av Bolagets värde, skall, vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger etthundra (100) procent av Bolagets resultat efter skatt för räkenskapsåret och åtta (8) procent av Bolagets värde och skall utföras i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen skall ha som utgångspunkt att värdet av teckningsoptionerna skall lämnas oförändrat, varvid, vad gäller koncernbidrag, hänsyn skall tas till de minskade skattekostnader för bolaget som koncernbidraget medfört.

Har anmälan om teckning ägt rum men, p.g.a. bestämmelserna i § 6 ovan, slutlig registrering på avstämningskonto inte skett, skall särskilt noteras att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering på avstämningskonto sker sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i § 6 ovan. Om Bolaget inte är avstämningsbolag verkställs aktieteckning genom att de nya aktierna upptas i aktieboken som interimsaktier. Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts."

Föreslagen lydelse av § 7 mom. G:

"Beslutas om kontant utdelning (inklusive koncernbidrag) till aktieägarna tillämpas en omräknad teckningskurs. Omräkning utföres av Bolaget enligt följande formel:

+-------------+-------------------------------------+
|Omräknad |föregående teckningskurs minskad med |
|teckningskurs|den utdelning som utbetalas per aktie|
|= | |
+-------------+-------------------------------------+

Enligt ovan omräknad teckningskurs fastställs av Bolaget två bankdagar efter utbetalning av utdelning och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter. Slutlig registrering på avstämningskonto sker sedan omräkningen fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i § 5 ovan. Om Bolaget inte är avstämningsbolag verkställs aktieteckning genom att de nya aktierna upptas i aktieboken som interimsaktier. Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräknad teckningskurs fastställts."

B) Styrelsen föreslår att villkorsändringen enligt A) ska ges retroaktiv verkan att gälla för tiden från tidpunkten för emissionen av teckningsoptionerna och fram till och med årsstämman 2017. Beslutsförslaget innebär, baserat på att Bolaget vid årsstämmorna 2015 och 2016 beslutade om kontant utdelning med 0,20 kronor respektive 0,60 kronor, samt att årsstämman 2017 föreslås besluta om kontant utdelning med 0,80 kronor, att teckningskursen vid teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget efter omräkning för sådan kontant utdelning ska vara nio (9) kronor och fyrtio (40) öre, vilket motsvarar tidigare teckningskurs om elva (11) kronor enligt § 3 i villkoren för teckningsoptionerna minskad med ovan angiven kontant utdelning.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 18 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Tillgängliga handlingar

Senast måndagen den 8 maj 2017 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.catella.se och kunna beställas kostnadsfritt av aktieägare i tryckt form på tel 08-463 34 26 eller e-post bolagsstamma@catella.se.

Frågerätt

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Antalet aktier och röster

Bolaget har vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen totalt 81 848 572 aktier varav 2 530 555 utgörs av serie A aktier (var och en medförande fem röster) och 79 318 017 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst), motsvarande totalt 91 970 792 röster.

Stockholm, april 2017

STYRELSEN

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 20.30 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och -rådgivning, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/