Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Bokslutskommuniké 2016

07:00 / 21 February 2017 Catella Press release

Catellas intäkter ökade med 7 procent under kvartalet till 610 (571) miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Intäktsökningen är främst driven av högre förvaltat kapital samt ökat antal transaktioner inom Property Funds och Wealth Management. Rörelseresultat uppgick till 84 (110) miljoner kronor under kvartalet och minskningen är främst hänförligt till lägre rörliga intäkter. Även om de rörliga intäkterna var lägre så ökade Catellas fasta intäkter under både kvartalet och under året.

Fjärde kvartalet, koncernen
 • Totala intäkter 610 mkr (571)
 • Nettoomsättning 607 mkr (566)
 • Rörelseresultat* 85 mkr (111)
 • Rörelseresultat 84 mkr (110)
 • Resultat före skatt 80 mkr (128)
 • Periodens resultat 58 mkr (128), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 37 mkr (123)
 • Resultat per aktie** 0,45 kr (1.50)
Helåret 2016, koncernen
 • Totala intäkter 2 027 mkr (1866)
 • Nettoomsättning 2 007 mkr (1853)
 • Rörelseresultat* 263 mkr (261)
 • Rörelseresultat 258 mkr (254)
 • Periodens resultat 356 mkr (272), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 271 mkr (243)
 • Resultat per aktie** 3,32 kr (2,97)
 • Eget kapital** 1 563 mkr (1 319)
 • Eget kapital per aktie** 19,09 kr (16,14)
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 på 0,80 kr (0,60) per A- och B-aktie

* Före förvärvsrelaterade poster.
** Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Se bifogad rapport. 

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl. 07.00. 

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och -rådgivning, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/