Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

17:07 / 30 May 2016 Catella Press release

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades bland annat:

  • fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.
  • att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.
  • om en utdelning på 0,60 kr (0,20) per aktie för räkenskapsåret 2015. Avstämningsdag för utdelningen är 1 juni 2016. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 7 juni 2016.
  • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.
  • att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 1 870 000 kronor (föregående år 1 700 000 kronor) varav styrelsens ordförande ska erhålla 550 000 kronor (500 000 kronor) och övriga ledamöter ska erhålla 330 000 kronor (300 000 kronor) vardera. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anna Ramel och Jan Roxendal. Johan Claesson valdes till styrelseordförande.
  • om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, för perioden från slutet av årsstämman 2016 till slutet av årsstämman 2017.
  • att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedning inför årsstämman 2017.
  • att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med mer än 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/