Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB -Delårsrapport första kvartalet 2015

07:00 / 8 May 2015 Catella Press release

2015 inleddes med en fortsatt god tillväxt inom de förvaltande verksamheterna och även bra resultatförbättring, drivet av den växande affären i kombination med en god underliggande kostnadskontroll. Lönsamheten inom Corporate Finance är säsongsmässigt svag i kvartalet, men den underliggande aktivitetsnivån är hög, och vi är väl positionerade för att ta del i det fortsatt ökande intresset för fastigheter som tillgångsklass.

Första kvartalet 2015
 • Totala intäkter 419 mkr (267)
 • Nettoomsättning 413 mkr (262)
 • Rörelseresultat* 49 mkr (18)
 • Resultat före skatt 52 mkr (26)
 • Resultat efter skatt 43 mkr (15), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 35 mkr (15)
 • Resultat per aktie** 0,43 kr (0,18)
 • Eget kapital 1 248 mkr (946)
 • Eget kapital per aktie** 14,09 kr (11,25)
Corporate Finance
 • Första kvartalet: totala intäkter 87 mkr (70), varav nettoomsättning 86 mkr (70)
 • Första kvartalet: rörelseresultat* -15 mkr (-8)
 • Första kvartalet: fastighetstransaktionsvolymer om 6,7 mdkr (9,7), varav Frankrike 2,8 mdkr (4,4), Sverige 2,4 mdkr (4,8) och Tyskland 0,6 mdkr (0,1)
Asset Management and Banking
 • Första kvartalet: totala intäkter 334 mkr (198), varav nettoomsättning 329 mkr (192)
 • Första kvartalet: rörelseresultat* 72 mkr (31)
 • Första kvartalet: förvaltningsvolymerna ökade med 8,8 mdkr (7,8) och uppgick till 131,2 mdkr (60,1) per 31 mars 2015. Nettoinflödet uppgick till 4,3 mdkr (6,5)

"2015 inleddes med en fortsatt god tillväxt inom de förvaltande verksamheterna och även bra resultatförbättring, drivet av den växande affären i kombination med en god underliggande kostnadskontroll. Lönsamheten inom Corporate Finance är säsongsmässigt svag i kvartalet, men den underliggande aktivitetsnivån är hög, och vi är väl positionerade för att ta del i det fortsatt ökande intresset för fastigheter som tillgångsklass", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmark-nadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 8 maj 2015 kl. 07.00 (CET).

Om Catella: Catella erbjuder specialiserad finansiell rådgivning och har en ledande position inom fastighetssektorn. Catella erbjuder också kapitalförvaltning med spetskompetens inom tillgångsslagen fastigheter, räntor och aktier. Vi har en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/