Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till extra bolagsstämma i Catella AB (publ)

15:20 / 13 January 2014 Catella Press release

Extra bolagsstämma i Catella AB (publ), 556079-1419, ("Bolaget"), äger rum torsdagen den 13 februari 2014 kl 16.00 på Bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 6 i Stockholm.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 7 februari 2014
 • dels ha anmält sitt deltagande skriftligen till Catella AB (publ), Att: Investor Relations, Catella AB, Box 5894, 102 40 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@catella.se senast kl 16.00 fredagen den 7 februari 2014. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden eller ombud (högst två).

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Företrädare för juridisk person bör vidare medtaga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även insändas till Bolaget i samband med anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.catella.se. Beställning av fullmaktsformulär sker på samma adress och e-post som ovan. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet.

Registrering

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering ska instruera sin förvaltare därom i god tid före fredagen den 7 februari 2014, då sådan registrering senast ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Bolagsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av två protokollsjusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om val av styrelseledamot.
 8. Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2014/2018:A, 2014/2019:B och 2014/2020:C.
 9. Stämmans avslutande.

Punkt 7 Beslut om val av styrelseledamot

Då en vakans föreligger i styrelsen föreslår valberedningen att till ny styrelseledamot välja Johan Damne. Styrelsen skulle därefter bestå av fem ledamöter: Johan Claesson, Jan Roxendal, Viveka Ekberg, Petter Stillström och Johan Damne.

Johan Damne, f 1963, civ.ek., VD i Claesson & Anderzén AB. Styrelseledamot i flertal bolag i Claesson & Anderzén-koncernen.

Punkt 8 Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2014/2018:A, 2014/2019:B och 2014/2020:C

Styrelsen i Catella AB (publ), 556079-1419, (" Bolaget ") föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om införande av incitamentsprogram genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till Bolagets VD samt till befintliga och tillkommande ledande befattningshavare på följande villkor.

Emissionen av teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Bolagets indirekt helägda dotterbolag Aveca AB (" Dotterbolaget "), org.nr. 556646-6313. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda Bolagets VD samt befintliga och tillkommande ledande befattningshavare att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram för vissa personer som är eller kommer att bli anställda i ledande befattning i Bolaget eller dess dotterbolag. Styrelsen anser att incitamentsprogrammet bör främja Bolagets långsiktiga finansiella intressen då ledande befattningshavare inom Catella-koncernen genom egen investering får del av och verkar för en långsiktig och positiv värdeutveckling av Bolagets aktie.


A. Emission av teckningsoptioner

1.     Antal teckningsoptioner

Bolaget ska ge ut totalt högst 7 000 000 teckningsoptioner fördelat på tre serier; 2014/2018:A vilken omfattar totalt 2 333 333 teckningsoptioner; 2014/2019:B vilken omfattar totalt 2 333 333 teckningsoptioner; och 2014/2020:C vilken omfattar totalt 2 333 334 teckningsoptioner.

2.     Rätt att teckna

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna i enlighet med punkten B nedan.

3.     Emissionskurs

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

4.     Teckning

Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 14 februari 2014 till och med den 1 mars 2014. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden.

5.     Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under följande perioder: teckningsoptioner av serie 2014/2018:A från och med 1 mars 2018 till och med 31 mars 2018; teckningsoptioner av serie 2014/2019:B från och med 1 mars 2019 till och med 31 mars 2019; och teckningsoptioner av serie 2014/2020:C från och med 1 mars 2020 till och med 31 mars 2020.

6.     Teckningskurs

Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionen ska uppgå till elva (11) kronor. Teckningskursen för de nya aktierna får inte vara lägre än aktiernas aktuella kvotvärde.

7.     Ökning av aktiekapitalet

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga 7 000 000 teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 14 000 000 kronor, förutsatt att någon omräkning inte sker i enlighet med de fullständiga teckningsoptionsvillkoren. Detta motsvarar en utspädning om cirka 7,8 procent av det befintliga aktiekapitalet.

8.     Rätt till utdelning

De aktier som utgivits efter utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9.     Fullständiga teckningsoptionsvillkor

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Villkor för teckningsoptioner 2014/2018:A, 2014/2019:B, 2014/2020:C avseende nyteckning av aktier i Catella AB (publ) Bilaga A . Som framgår av villkoren kan teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid bl.a. nyemission och fondemission.


B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till VD samt till befintliga och tillkommande ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 5 000 000 teckningsoptioner, fördelade på följande serier: 1 666 666 teckningsoptioner av serie 2014/2018:A, 1 666 667 teckningsoptioner av serie 2014/2019:B och 1 666 667 teckningsoptioner av serie 2014/2020:C, till Bolagets VD, Knut Pedersen. Därutöver föreslås att den extra bolagsstämman godkänner att de återstående 2 000 000 teckningsoptionerna, dvs. 666 667 teckningsoptioner av serie 2014/2018:A, 666 666 teckningsoptioner av serie 2014/2019:B och 666 667 teckningsoptioner av serie 2014/2020:C, ska vidareöverlåtas, i enlighet med anvisning från styrelsen i Bolaget, till befintliga och tillkommande ledande befattningshavare, varvid maximalt 1 000 000 teckningsoptioner ska kunna tilldelas respektive person.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Tilldelningen förutsätter att överlåtelsen av teckningsoptionerna lagligen kan ske och att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

C. Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Den extra bolagsstämmans beslut förutsätter att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till ett beräknat marknadspris bedöms inte incitamentsprogrammet avseende teckningsoptionerna av serie 2014/2018:A, 2014/2019:B och 2014/2020:C i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration.

Övriga utestående teckningsoptioner/incitamentsprogram

Med stöd av årsstämmas bemyndigande beslutade bolaget den 25 maj 2010 att emittera 30 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Catella-koncernen. Årsstämman den 25 maj 2011 fattade beslut om emission av ytterligare 6 100 000 teckningsoptioner vilka tilldelats ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Bolaget. 35 900 000 teckningsoptioner är alltjämt utestående.

Enligt optionsvillkoren för emitterade teckningsoptioner har Bolaget rätt att återköpa teckningsoptioner från optionsinnehavare om denne inte längre är anställd i koncernen. Per den 31 oktober 2013 hade Bolaget 8 920 000 teckningsoptioner i eget förvar.

För en mer utförlig beskrivning av Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2012, not 12 samt Bolagets hemsida www.catella.com.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 8 ovan, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga senast den 30 januari 2014 hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.catella.se och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Frågerätt

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antalet aktier och röster

Bolaget har vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen totalt 81 698 572 aktier varav 2 530 555 utgörs av serie A aktier (var och en medförande fem röster) och 79 168 017 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst), motsvarande totalt 91 820 792 röster.

Stockholm, januari 2014

STYRELSEN

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har cirka 450 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se .

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Johan Claesson 
Styrelseordförande 
08-463 33 10, 070-547 16 36

Presskontakt: 
Ann Charlotte Svensson 
Kommunikationschef 
08-463 32 55, 072-510 11 61 
anncharlotte.svensson@catella.se