Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

15:51 / 22 April 2013 Catella Press release

Årsstämma i Catella AB (publ) äger rum onsdagen den 22 maj 2013 kl 14.00 på Summit, Grev Turegatan 30, i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 16 maj 2013 · dels ha anmält sitt deltagande skriftligen till Catella AB (publ), Att: Investor Relations, Catella AB, Box 5894, 102 40 Stockholm, eller per e-post till senast kl 16.00 fredagen den 17 maj 2013. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden eller ombud (högst två).

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Företrädare för juridisk person bör vidare medtaga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även insändas till bolaget i samband med anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.catella.se. Beställning av fullmaktsformulär sker på samma adress och e-post som ovan. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet.

Registrering

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering ska instruera sin förvaltare därom i god tid före torsdagen den 16 maj 2013, då sådan registrering senast ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.             Bolagsstämmans öppnande.

2.             Val av ordförande vid bolagsstämman.

3.             Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.             Godkännande av dagordning.

5.             Val av två protokollsjusterare.

6.             Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.             Verkställande direktörens redogörelse.

8.             Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9.             Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10.          Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

11.          Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12.          Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

13.          Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.

14.          Val av styrelse och styrelseordförande.

15.          Val av revisor.

16.          Beslut om valberedning inför årsstämman 2014.

17.          Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

18.          Stämmans avslutande.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

Valberedningen föreslår Johan Claesson som ordförande vid stämman.

Punkt 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12-16. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelse och revisorer, val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt beslut om valberedning

Valberedningen utgörs av Petter Stillström, ordförande i valberedningen samt Johan Claesson och Thomas Andersson Borstam.

Punkt 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.

Punkt 13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska vara oförändrat jämfört med föregående år och utgå med totalt 1 700 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor vardera. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningens föreslår omval av Johan Claesson, Jan Roxendal och Niklas Johansson samt nyval av Viveka Ekberg och Petter Stillström. Johan Claesson föreslås väljas till styrelseordförande. Stefan Carlsson och Björn Edgren har avböjt omval.

Viveka Ekberg, f 1962, civilekonom, styrelseledamot i bl a SPP Liv och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Viveka har tidigare haft ledande befattningar inom PP Pension, Morgan Stanley, Brummer & Partners samt SEB.

Petter Stillström, f 1972, ekonomie magister, VD i Traction AB samt ledamot i styrelsen för BE Group, OEM International, Nilörngruppen, PartnerTech samt andra bolag i Tractions intressesfär.

Punkt 15. Val av revisor.

Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2013 till slutet av årsstämman 2014 utses PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2014

Valberedning föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2013 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande. Om styrelsens ordförande utsetts som ledamot av valberedningen kan denna bestå av tre ledamöter. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, regler för valberedning inför årsstämman 2014 samt val av revisorer.

Punkt 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål och ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 12 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Tillgängliga handlingar

Senast den 1 maj 2013 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.catella.se och kunna beställas kostnadsfritt av aktieägare i tryckt form på tel 08 463 34 26  eller e-post .

Frågerätt

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Antalet aktier och röster

Bolaget har vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen totalt 81.698.572 aktier varav 2.530.555 utgörs av serie A aktier (var och en medförande fem röster) och 79.168.017 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst), motsvarande totalt 91.820.792 röster.

Stockholm, april 2013

STYRELSEN

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catella AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2013 kl 15:45 (CET).


För ytterligare information, vänligen kontakta:  Johan Ericsson VD och koncernchef 08-463 33 10 Presskontakt: Ann Charlotte Svensson Kommunikationschef 08-463 32 55, 072-510 11 61

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har 430 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom sin verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/catella/r/kallelse-till-arsstamma-i-catella-ab--publ-,c9404333

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1744/9404333/115274.pdf

Show as PDF