Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport andra kvartalet 2012, 1 januari – 30 juni 2012

07:00 / 23 August 2012 Catella Press release

Andra kvartalet 2012, april - juni

· Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 210 mkr (261). Intäkter exklusive fakturering för uppdrags­kostnader och provisioner uppgick till 161 mkr (203). · Kvartalets resultat före skatt uppgick till -3 mkr (11) och resultat efter skatt uppgick till -3 mkr (19). · Kvartalets resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (0,23). · Corporate Finance redovisade en nettoomsättning om 85 mkr (129). Intäkter exklusive fakturering för uppdrags­kostnader och provisioner uppgick till 80 mkr (109). Resultat före skatt uppgick till -1 mkr (9). · Kapitalförvaltningen redovisade en nettoomsättning om 124 mkr (133). Intäkter exklusive fakturering för uppdragskostnader och provisioner uppgick till 78 mkr (93). Resultat före skatt uppgick till 2 mkr (3). · Catella beslutade i juni 2012 att ej fullfölja försäljningsprocessen av Banque Invik med syfte att integrerar banken i Catellas verksamhet.

Första halvåret 2012, januari - juni

· Nettoomsättningen för årets första sex månader uppgick till 431 mkr (454). Intäkter exklusive fakturering för uppdrags­kostnader och provisioner uppgick till 336 mkr (335).  · Resultat före skatt uppgick till 7 mkr (7) och resultat efter skatt uppgick till 3 mkr (15). · Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,18).

VD-kommentar

Efter ett första kvartal 2012 med en viss optimism i de finansiella marknaderna kännetecknades det andra kvartalet av en återkommande makroekonomisk oro och fortsatt kreditåtstramning inom banksektorn. Sammantaget gav detta en negativ effekt på Catellas intjäning under kvartalet innebärande lägre transaktionsvolymer än normalt och ett resultat före skatt om -1 mkr för Corporate Finance. Kapital­förvaltningen genererade lägre resultatbaserade intäkter i jämförelse med första kvartalet och redovisar ett resultat om 2 mkr före skatt under andra kvartalet. Koncernen i sin helhet genererade ett resultat om -3 mkr före skatt under andra kvartalet.

Svårigheterna på finansmarknaderna skapar samtidigt nya affärsmöjligheter inom det finansiella området. Beslutet att behålla och integrera Banque Invik i Catella skall ses mot denna bakgrund.

I Banque Invik förfogar Catella över en fullskalig bank med en lönsam kortrörelse i kombination med en utvecklingsbar förmögenhetsförvaltning. Samtidigt har banken en stark balansräkning och utlåningspotential. För Catella är det därför rätt beslut att utveckla existerande bankrörelse och nyttja de möjligheter som erbjuds i en bankmarknad under förändring. Vår bedömning är att framtida Catella Bank kommer att stärka Catellas kunderbjudande, förbättra lönsamheten och därmed skapa ett större aktieägarvärde. Detta genom att bearbeta existerande affärsmöjligheter inom bankens kortrörelse, stärka Kapitalförvaltningen genom operativ och administrativ sam­ordning mellan verksamheterna i Luxemburg och Sverige samt genom att etablera en specialiserad utlåning i nära samarbete med Catellas transaktionsrörelser, primärt inom fastighetsområdet.

Arbetet att aktivera och integrera banken i Catella har påbörjats och de åtgärder som hitintills genomförts visar positiva effekter. Detta gäller såväl åtgärder syftande till att förstärka och utveckla affärsrörelsen som att genomföra besparingar. Samtidigt medför åtgärderna initiala kostnader vilka kommer att belasta resultatet under andra halvåret 2012. Ett sådant exempel är lokalkostnader i Luxemburg där banken är bunden i ett gammalt avtal med en kvar­varande hyrestid på 5 år. Ett intensivt arbete pågår syftande till att reducera kostnaderna.

Vid sidan av en generell makroekonomisk osäkerhet står Catella inför en mycket spännande höst. Inom Corporate Finance ser vi en mängd affärsmöjligheter såväl inom transaktionsområdet som genom ett allt mer utbyggt tjänste­utbud inom finansieringsområdet. Kapitalförvaltningen är under tillväxt och vi arbetar med att utveckla dess produktprogram och struktur samtidigt som kostnadsnivån i vissa delar av verksamhetsgrenen ses över. Därtill kommer de nya möjligheter som skapas genom tillkomsten av Catella Bank.

Johan Ericsson, VD Catella


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 430 anställda i 12 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1762718

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1762719

Show as PDF