Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport januari - mars 2012 för Catella AB (publ)

07:00 / 24 May 2012 Catella Press release

Första kvartalet 2012, januari - mars

· Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 176 mkr (138). Intäkter exklusive fakturering för uppdragskostnader och provisioner uppgick till 144 mkr (96).  · Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 7 mkr (-4). · Kvartalets resultat per aktie för den totala verksam­heten uppgick till 0,08 kr (-0,05).  · Corporate Finance redovisade en nettoomsättning om 82 mkr (62). Intäkter exklusive fakturering för uppdragskostnader och provisioner uppgick till 77 mkr (55). Resultat före skatt uppgick till -6 mkr (-11).  · Kapitalförvaltningen redovisade en nettoomsättning om 95 mkr (76). Intäkter exklusive fakturering för uppdragskostnader och provisioner uppgick till 66 mkr (41). Resultat före skatt uppgick till 11 mkr (2). Resultatet har främst påverkats positivt av ökade resultatbaserade arvoden inom den svenska fondrörelsen.

VD-kommentar

Totalt sett redovisar Catellas båda verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltningen, ett bättre resultat under första kvartalet i jämförelse med samma period före­gående år.

Efter att Corporate Finance redovisat en mycket stark avslutning av 2011, startade 2012 svagt för att mot slutet av första kvartalet återfå tempo i form av en stark orderingång. Samtidigt återkom dock nya tecken på makro­ekonomisk oro på europamarknaderna, vilket försvårar bedömningen av Corporate Finance intäktsflöde under den närmaste tiden.

Catellas satsning på finansierings­tjänster inom företags­obligationer, som under 2011 medförde uppstartskostnader, gjorde under första kvartalet en framgångsrik större emission om 1 mdkr. Förutsättningarna är fortsatt goda för vidare expansion inom området. Detta gäller i synnerhet erbjudande av finansieringstjänster riktade mot fastighetsbranschen, en bransch där Catella innehar en stark marknadsposition.

Inom Kapitalförvaltningen redovisar fondrörelsen ökade förvaltningsvolymer om cirka 1,8 mdkr, varav 1 mdkr är nettoflöde. Detta, i kombination med en relativt stark marknad i synnerhet i början av året, gav ett förbättrat resultat i verksamheten jämfört med tidigare period. Nya fondprodukter med fastighetsinriktning har också lanserats utifrån den tyska fondverksamheten.

Inom Catellas Finansförvaltning överträffade utfallen på de större innehaven, primärt låneportföljerna, tidigare prognostiserade värden för perioden vilket är glädjande i den ekonomiska situation som Europa för närvarande befinner sig i. Försäljningsprocessen avseende Banque Invik fortgår. Denna har dragit ut på tiden på grund av att vi har underskattat komplexiteten att sälja en fullskalig bankverksamhet under rådande osäkra marknadsläge och allmänt striktare myndighetskrav på potentiella köpare. Johan Ericsson, VD Catella


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 340 anställda i 13 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/delarsrapport-januari---mars-2012-for-catella-ab--publ-,c9264550

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1744/9264550/16084.pdf

Show as PDF