Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

16:02 / 23 April 2012 Catella Press release

Årsstämma i Catella AB (publ) äger rum torsdagen den 24 maj 2012 kl 15.00 på Summit, Grev Turegatan 30, i Stockholm.

Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 18 maj 2012 · dels ha anmält sitt deltagande skriftligen till Catella AB (publ), Att: Investor Relations, Catella AB, Box 5894, 102 40 Stockholm, eller per e-post till senast kl 16.00 fredagen den 18 maj 2012. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden eller ombud (högst två).

Ombud Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Företrädare för juridisk person bör vidare medtaga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även insändas till bolaget i samband med anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.catella.se senast den 3 maj 2012. Beställning av fullmaktsformulär sker på samma adress och e-post som ovan. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Registrering Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering ska instruera sin förvaltare därom i god tid före fredagen den 18 maj 2012, då sådan registrering senast ska vara verkställd. Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två protokollsjusterare. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Verkställande direktörens redogörelse. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor. 14. Val av styrelse och styrelseordförande. 15. Val av revisor. 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2013. 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 18. Stämmans avslutande.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. Valberedningen föreslår Johan Claesson som ordförande vid stämman. Punkt 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning. Punkt 12-16. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelse och revisorer, val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt beslut om valberedning Valberedningen utgörs av Martin Hansson, ordförande i valberedningen samt Johan Claesson och Petter Stillström. Punkt 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas. Punkt 13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor. Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska vara oförändrat jämfört med föregående år och utgå med totalt 1 700 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor vardera. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Punkt 14. Val av styrelse och styrelseordförande. Valberedningens föreslår omval av Johan Claesson, Jan Roxendal, Niklas Johansson och Björn Edgren samt nyval av Stefan Carlsson. Johan Claesson föreslås väljas till styrelseordförande. Stefan Carlsson har varit medlem i Swedbanks koncernledning och har erfarenhet av kapitalförvaltning och investment banking. Punkt 15. Val av revisor. Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2012 till slutet av årsstämman 2013 utses PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor. Punkt 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2013 Valberedning föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2012 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Punkt 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål och ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 12 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Tillgängliga handlingar Senast den 3 maj 2012 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.catella.se och kunna beställas kostnadsfritt av aktieägare i tryckt form på tel 08 463 34 26  eller e-post . Frågerätt Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.   Antalet aktier och röster Bolaget har vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen totalt 81.698.572 aktier varav 2.530.555 utgörs av serie A aktier (var och en medförande fem röster) och 79.168.017 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst), motsvarande totalt 91.820.792 röster. Stockholm, april 2012 STYRELSEN


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella är en europeisk finanskoncern verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 450 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/kallelse-till-arsstamma-i-catella-ab--publ-,c9249948

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1744/9249948/5946.pdf

Show as PDF