Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catellas utdelningspolicy

16:07 / 23 April 2012 Catella Press release

Styrelsen i Catella AB (publ) har beslutat om en utdelningspolicy som gäller från och med verksamhetsåret 2012.

Styrelsen har beslutat om följande utdelningspolicy: ”Catellas mål är att till aktieägarna överföra koncernens resultat efter skatt till den del den inte bedöms nödvändig för att utveckla koncernens operativa verksamheter, samt beaktande bolagets strategi och finansiella ställning. Justerat för resultatmässigt orealiserade värdeökningar ska över tid minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt överföras till aktieägarna i form av utdelning, återköp av egna aktier eller inlösen av aktier.” I kallelsen till årsstämman 2012 framgår att styrelsen föreslår att ingen ordinarie utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2011. Vid slutförd försäljning av Banque Invik avser styrelsen att återkomma med förslag på utdelning till aktieägarna avseende räkenskapsåret 2011 i enlighet med den nya utdelningspolicyn.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella är en europeisk finanskoncern verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 450 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1661223

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1661224

Show as PDF