Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 för Catella AB (publ)

07:00 / 24 August 2011 Catella Press release

Andra kvartalet 2011, april - juni

· Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 212 mkr (-). · Periodens resultat efter skatt uppgick till 19 mkr (-8). · Periodens resultat per aktie för den totala verksamheten uppgick till 0,23 kr (-0,10). · Under kvartalet förvärvades EKF Enskild Kapitalförvaltning AB som namnändrats till Catella Förmögenhetsförvaltning AB. Bolaget konsoliderades från och med 1 maj 2011 och har således endast bidragit till omsättning och resultat under två månader. · Catella förvärvade resterande 30 procent av aktierna i dotterbolaget Catella Capital Intressenter AB, som är ett ägarbolag till Catella Fondförvaltning AB. · Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 350 mkr (-). · Periodens resultat efter skatt uppgick till 15 mkr (15). · Periodens resultat per aktie för den totala verksam­heten uppgick till 0,18 kr (0,17).

Första halvåret 2011, januari - juni

· Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 350 mkr (-). · Periodens resultat efter skatt uppgick till 15 mkr (15). · Periodens resultat per aktie för den totala verksam­heten uppgick till 0,18 kr (0,17).

VD-ord

Catellas första halvår 2011 kännetecknas av flera initiativ med syfte att förändra och förstärka koncernens verksamhet och inriktning.

Vid sidan av Catellas satsning på företagsobligationer har förvärvet av EKF Kapitalförvaltning, numera Catella Förmögenhetsförvaltning, genomförts. Vidare har Catella träffat avtal om förvärv av minoritetens andel i den svenska fondförvaltningen med syfte att renodla dess ägarbild. Parallellt med detta har en avyttringsprocess inletts avseende Catellas dotterbolag i Luxemburg, Banque Invik. Under hösten 2011 fortsätter arbetet med implementeringen av de nya verksamheterna samt försäljningsarbetet av Banque Invik med målsättningen att genomföra försäljningen före årsskiftet.

Catellas resultat för andra kvartalet påverkades negativt av utvecklingen på de finansiella marknaderna under kvartalets sista månad. Resultatet har även belastats med etablerings- och förvärvskostnader uppgående till 5 mkr samt av en reservering om 3 mkr för en befarad tillkommande momskostnad i svenska verksamheten.

Den underliggande rörelsen inom verksamhetsgrenen Corporate Finance är fortsatt god med bra underliggande projektportföljer.

Under och efter perioden har nya fondprodukter lanserats för att flytta fram Catellas positioner inom Kapitalförvaltningsområdet. Fortsatta initiativ kommer att tas för att ytterligare stärka Catella som kapitalförvaltare.

Sammanfattningsvis är Catellas resultatutfall i andra kvartalet 2011 belastat med etablerings- och förvärvskostnader, samtidigt som koncernens intjäning under kvartalets sista månad påverkades av finansmarknadens volatilitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anne Rådestad Kommunikationschef, Catella 08-463 34 29, 073-654 74 50

Presskontakt: Anne Rådestad Kommunikationschef, Catella 08-463 34 29, 073-654 74 50


Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 440 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 13 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (http://www.catella.se/).

Show as PDF