Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB (publ), Delårsrapport 1 Januari - 31 Mars 2011

07:00 / 25 May 2011 Catella Press release

Första kvartalet 2011, Januari - Mars

· Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 138 mkr (0). · Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 mkr (23). · Periodens resultat per aktie för den totala verksamheten uppgick till -0,05 kr (0,27). · Under perioden har en försäljningsprocess av dotterbolaget Banque Inviks kreditkort- och inlösenverksamhet, alternativt hela banken, inletts. Denna verksamhet redovisas därför som avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Det innebär att i koncernens resultaträkning redovisas Banque Inviks nettoresultat (efter skatt) på en separat rad benämnd Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Tidigare års jämförelsesiffror för banken redovisas på motsvarande sätt i koncernens resultaträkning.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Catella tillträder aktierna i EKF Enskild Kapitalförvaltning AB, under namnändring till Catella Förmögenhetsförvaltning AB. · Catella har ingått avtal om förvärv av 30 procent av dotterbolaget Catella Capital Intressenter AB.

VD-Kommentar

För Catella är inledningen av ett verksamhetsår normalt en resultatmässigt svag period. Ett starkt fjärde kvartal 2010 följdes därför som förväntat av ett svagare resultat första kvartalet 2011.

En förklaring är att transaktionsvolymerna inom Corporate Finance alltid är som lägst i början av ett år. Ett annat skäl är att en del av de resultatbaserade förvaltningsarvodena inom Catellas andra verksamhetsområde, Kapitalförvaltning, beräknas per helår och därför redovisas först under årets sista kvartal.

Samtidigt har 2011 inletts i ett högt affärstempo och flera strukturella beslut har fattats i syfte att stärka Catellas ställning. Dessutom har beslut fattats att avyttra Banque Inviks kreditkort- och inlösenverksamhet, alternativt hela banken, syftande till att renodla och fokusera verksamheten. Försäljningsprocessen fortlöper enligt plan.

Inom verksamhetsområdet Corporate Finance hanteras ett stort antal affärsprojekt som skapar resultat under senare delen av året.

Inom Kapitalförvaltningen redovisar Catella lägre förvaltningsvolymer om 3 mdkr under första kvartalet, delvis som en effekt av att vissa uppdrag avvecklats på Catellas initiativ på grund av svag lönsamhet. Samtidigt har helt nya fondprodukter etablerats som förväntas bidra positivt till förvaltningsvolymen framgent. Samtliga Catellas enheter inom Kapitalförvaltningen har en positiv förväntan på utvecklingen under 2011.

Vidare har vi påbörjat etableringen av en ny verksamhet inom marknaden för ränteprodukter samt förvärvat verksamheter i syfte att stärka Catellas roll som förmögenhetsförvaltare. Dessa, och fler initiativ som tagits under årets första kvartal, presenteras mer utförligt i Catellas årsredovisning för verksamhetsåret 2010.

Johan Ericsson, VD Catella


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Anne Rådestad Kommunikationschef, Catella 08-463 34 29, 073-654 74 50

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 420 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 13 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (http://www.catella.se/).

Show as PDF