Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 2011 i Catella AB (publ)

11:24 / 26 May 2011 Catella Press release

Catella AB (publ) höll på onsdagen den 25 maj 2011 årsstämma som beslutade:

· att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning. · att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. · att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas. · att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 1 700 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor vardera. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. · om omval till slutet av nästa årsstämma av ledamöterna Johan Claesson, Björn Edgren och Peter Gyllenhammar samt nyval av Jan Roxendal och Niklas Johansson. Johan Claesson valdes till styrelseordförande. · att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2011 till slutet av årsstämman 2012 utse PwC med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor. · att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedningen. · att godkänna styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. · om ändring av bolagsordningen bland annat i syfte att anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen, att justera verksamhetsföremålet samt att öka gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. · om emission av högst 6 100 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget Catella Brand AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna direkt eller indirekt till vissa befattningshavare i Catella-koncernen, bl a som delbetalning för aktier i dotterbolaget Catella Capital Intressenter AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Anne Rådestad Kommunikationschef, Catella 08-463 34 29, 073-654 74 50

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 420 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 13 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (http://www.catella.se/).

Show as PDF