Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella Ab - Bokslutskommuniké 2010

07:00 / 25 February 2011 Catella Press release

CATELLA AB (publ) Stockholm den 25 februari 2011

Fjärde kvartalet 2010, oktober - december

· Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 378 mkr (85). · Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 35 mkr (-11). · Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,42 kr (-0,14). · Catella AB, tidigare Scribona AB, förvärvade under verksamhetsåret 2010 Catella-gruppen. Den förvärvade verksamheten konsolideras i koncernen från den 30 september 2010 och har under innevarande kvartal bidragit till resultatet före skatt med 64 mkr.

Helår 2010, januari - december

· Nettoomsättningen under helåret uppgick till 586 mkr (217). · Resultat efter skatt för helåret uppgick till 25 mkr (472). I föregående års resultat ingick engångsposter om totalt 440 mkr avseende upplösning av negativ goodwill. · Resultat per aktie för helåret uppgick till 0,28 kr (5,75). · Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 12,39 kr (12,86). Det egna kapitalet har under perioden påverkats av valutakursdifferenser om -122 mkr (-12). · Catella AB, tidigare Scribona AB, förvärvade under verksamhetsåret 2010 Catella-gruppen. Detta innebär att redovisad information avseende helåret 2010 endast omfattar utfallet för den förvärvade verksamheten för perioden oktober till december 2010. För perioden januari till september utgjordes koncernen enbart av Scribonas tidigare verksamheter. · Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Catella etablerar ny verksamhet på räntemarknaden. · Catella förvärvar EKF Enskild Kapitalförvaltning AB.

VD-Kommentar

Catella på rätt spår

Catella är på rätt spår, vilket manifesteras i denna rapport med bra resultat för det fjärde kvartalet 2010. Även 2011 har börjat starkt; inom vår private banking-verksamhet har vi inlett en satsning på den nordiska marknaden genom förvärvet av EKF Enskild Kapitalförvaltning. Vi har även utökat affärsverksamheten genom att etablera oss på räntemarknaden. Dessutom har vi en fortsatt tillväxt inom flera av Catellas övriga verksamheter.

Det fjärde kvartalet är traditionellt sett viktigast ur intjäningssynpunkt, vilket under 2010 ytterligare förstärktes av en positiv utveckling på rådgivningsmarknaden.

Som vd för det nya Catella är jag stolt över den kapacitet som finns i koncernen och den stabilitet och styrka som ryms i varumärket. Catellas främsta tillgångar ligger i vår verksamhetsbredd och geografiska spridning, samt i vår starka lokala förankring och marknadskompetens, vilket gör att våra medarbetare kan leverera resultat av hög kvalitet inom sina specialområden.

Vi bygger nu vidare på det nya Catella, bland annat genom att vara rätt positionerade och genom att erbjuda pålitliga, trovärdiga och resultatinriktade rådgivnings- och kapitalförvaltningstjänster.

Johan Ericsson, VD Catella

För ytterligare information

Johan Ericsson, Verkställande direktör, tel. +46 (0)8 463 33 10.

Catella är listat på First North och Remium AB är Bolagets Certified Adviser, +46 (0)8 454 32 00.

Denna rapport finns även på www.catella.se (www.catella.se).

Catella

Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 420 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer, i 13 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B.

Show as PDF