Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011 för Catella AB (publ)

07:00 / 25 November 2011 Catella Press release

Tredje kvartalet 2011, Juli - September

· Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 138 mkr (0). Intäkter exklusive fakturering för uppdragskostnader och provisioner uppgick till 112 mkr (0). · Periodens resultat efter skatt uppgick till -60 mkr (-25). Periodens resultat har belastats med nedskrivning av tillgångar om totalt -47 mkr (-20) varav -39 mkr avser nedskrivning av låneportföljerna. · Periodens resultat per aktie för den totala verksam­heten uppgick till -0,73 kr (-0,31).

Första nio månderna 2011, Januari - September

· Nettoomsättningen under de första nio månaderna uppgick till 488 mkr (0). Intäkter exklusive fakturering för uppdragskostnader och provisioner uppgick till 376 mkr (0). · Periodens resultat efter skatt uppgick till -45 mkr (-10). Periodens resultat har belastats med nedskrivning av tillgångar om totalt -40 mkr (-33) varav -39 mkr avser nedskrivning av låneportföljerna. · Periodens resultat per aktie för den totala verksam­heten uppgick till -0,55 kr (-0,14).

VD-kommentar

Det tredje kvartalet är intjäningsmässigt normalt ett svagt kvartal för Catella. I år påverkades kvartalsresultatet dessutom negativt av problemen på de europeiska finansmarknaderna. Detta resulterade dels i lägre transaktionsvolymer än normalt inom Corporate Finance-rörelsen och dels minskade förvaltningsvolymer i Catellas svenska kapital­förvaltningsenheter främst på grund av fallande aktiekurser.

Den finansiella oron innebär en åtstramning för marknaderna, men skapar samtidigt ökat behov av kvalificerade finansiella tjänster inom områden som finansiering, skuldhantering och finansiella rekonstruktioner. Inom Corporate Finance stärks Catellas transaktionskompetens och fastighetskunnande med ytterligare utökad finansiell kompetens, för att ge Catella en framträdande roll i de kommande årens omstruktureringsarbeten. Vidare är etableringen av en särskild ränteproduktsenhet ett viktigt steg för att stärka Catellas närvaro på marknaden för finansiering och skuldhantering. Initialt ger uppstarten av denna nya verksamhet kostnader som belastar koncernens resultat.

Inom Catellas Kapitalförvaltning pågår en översyn av den svenska fondstrukturen syftande till ökad fokusering och ett tydligare och mer konkurrenskraftigt fondutbud. Samtidigt har projekt startats för ökad samordning mellan Catellas svenska verksamheter inom fond- och förmögenhetsförvaltning, för att effektivisera och minska kostnaderna. Inom den tyska fastighetsfondrörelsen har nya fonder framgångsrikt lanserats, vilket gett ökade förvaltningsvolymer och förstärkt framtida intjäning.

Catellas egen finansförvaltning utgörs huvudsakligen av ett antal portföljer med värdepapperiserade europeiska bostadslån. Dessa portföljer har hittills levererat bättre avkastning än vad som prognostiserats, men trots detta har en nedskrivning av portföljvärdet gjorts under tredje kvartalet. Nedskrivningen görs inte på grund av någon konstaterad förlust, utan grundas i nya riskantaganden givet en försiktigare makroekonomisk marknadssyn. Finansförvaltningens totala nedskrivningar uppgick till 45 mkr, vilket är en betydande andel av tredje kvartalets negativa resultat.

Försäljningen av Banque Invik pågår. På grund av rådande marknadsläge under hösten 2011, har försäljningsprocessen tagit längre tid än vad som ursprungligen planerats, varför något formellt avslut ännu inte kan presenteras. Förhandlingar förs med flera potentiella köpare.

Catella är som finanskoncern påverkad av utvecklingen på de finansiella marknaderna, inte genom brist på pågående uppdrag eller betydande utflöden av kapital, utan på grund av att projekt tar längre tid att avsluta och är mer krävande att genomföra. Även om negativa marknadsförändringar kortsiktigt påverkar bolaget så skapas nya intjäningsmöjligheter inom såväl Corporate Finance som Kapitalförvaltningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10

Investor Relations Niklas Bommelin Investor Relations, Catella 08-463 33 10

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 450 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (http://www.catella.se/).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/delarsrapport-1-januari---30-september-2011-for-catella-ab--publ-,c9191357

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2022255&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF