Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till extra bolagsstämma i Scribona AB (publ)

07:00 / 14 September 2010 Catella Press release

Aktieägarna i Scribona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 oktober 2010 kl 14.00 i konferenslokalen Maskinrummet på Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämma ska:

•     dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 oktober 2010

•     dels ha anmält sitt deltagande till Scribona AB (publ), Vasagatan 38, 111 20 Stockholm, skriftligen eller via telefon 073-7193670 eller e-post till  () senast kl 16.00 måndagen den 11 oktober 2010. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Sker deltagande i form av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.scribona.se (www.scribona.se). För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress, telefonnummer och e-post som ovan.

Registrering

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering ska instruera sin förvaltare därom i god tid före måndagen den 11 oktober 2010, då sådan registrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.      Bolagsstämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid bolagsstämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordning.

5.      Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, innefattande ändring av bolagets namn och ändring av lägsta antalet styrelseledamöter.

8.      Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma.

9.      Styrelsens förslag till beslut om utförsäljning av 30 procent av aktiekapitalet och rösterna i Catella Capital Intressenter AB till ett partnerbolag som kontrolleras av ledande befattningshavare inom Catella Capital-gruppen.

10.    Styrelsens förslag till beslut om en överlåtelse av rörelsen i Catella Corporate Finance AB till två handelsbolag som kontrolleras till 35 procent av ledande befattningshavare inom Catella Corporate Finance-gruppen via ett partnerbolag samt till övrig del av Scribona Nordic AB.

11.    Styrelsens förslag till beslut om införandet av valberedningen till nästa ordinarie bolagsstämma.

12.    Stämmans avslutande.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. Scribonas två största ägare, CA Plusinvest AB och Bronsstädet AB, föreslår advokat Björn Edgren som ordförande vid stämman.

Punkt 7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningen ändras såtillvida att bolagets namn ändras till Catella AB (publ). Scribona AB (publ) byter således namn till Catella AB (publ). Avsikten att byta namn annonserades tidigare via pressmeddelande till marknaden i samband med att Scribona Nordic AB förvärvade CFA Partners AB som förfogade över avtalet att förvärva Catella AB vid denna tidpunkt.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bolagsordningen ändras såtillvida att antalet styrelseledamöter skall uppgå till lägst fyra och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.

Punkt 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Scribonas två största ägare, CA-Plusinvest AB och Bronsstädet AB, föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma.

Punkt 9. Styrelsens förslag till beslut om utförsäljning av 30 procent av aktiekapitalet och rösterna i Catella Capital Intressenter AB till ett partnerbolag som kontrolleras av ledande befattningshavare inom Catella Capital-gruppen. Som en del i Scribonas förvärv av Catella fanns en villkorad överenskommelse om delägande till ledande befattningshavare inom Catella Capital-gruppen baserat på verifierat marknadsvärde i samband med transaktionen av hela Catella-gruppen. Skälet till utförsäljningen är att ytterligare knyta nyckelpersoner närmare den verksamhet som de är verksamma inom. Denna utförsäljning är i linje med tidigare utgivna optioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Catella-gruppen.

Bolagsstämmans beslut om utförsäljning av 30 procent av aktiekapitalet och rösterna i Catella Capital Intressenter AB till ett partnerbolag som kontrolleras av ledande befattningshavare inom Catella Capital gruppen är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 10. Styrelsens förslag till beslut om en överlåtelse av rörelsen i Catella Corporate Finance AB till två handelsbolag som kontrolleras till 35 procent av ledande befattningshavare inom Catella Corporate Finance-gruppen via partnerbolag samt till övrig del av Scribona Nordic AB. Som en del i Scribonas förvärv av Catella fanns en villkorad överenskommelse om delägande till ledande befattningshavare inom Catella Corporate Finance-gruppen baserade på externt verifierade marknadsvärden utgående ifrån transaktionsvärdet för hela Catella-gruppen. Ett av skälen till utförsäljningen är att ytterligare knyta nyckelpersoner närmare den verksamhet som de är verksamma inom. Denna utförsäljning är i linje med tidigare utgivna optioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Catella-gruppen. Det andra skälet till utförsäljningen är att Scribona Nordic AB har möjlighet att utnyttja befintligt förlustavdrag mot framtida vinster som genereras i Catella Corporate Finance rörelse som överlåts till marknadsvärde till de gemensamt ägda handelsbolagen.

Punkt 11. Styrelsen förslag till beslut om införande av valberedningen. De tre största aktieägarna kommer att utse tre personer som ska ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras tre månader före årsstämman.

Antalet aktier och röster Bolaget har den 11 oktober 2010 totalt 81.698.572 aktier varav 2.530.555 utgörs av serie A aktier (var och en medförande fem röster) och 79.168.017 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst), motsvarande totalt 91.820.792 röster samt 30.000.000 utgivna teckningsoptioner (vilka ej är röstberättigade).

Stockholm, september 2010

STYRELSEN

För ytterligare information:

Johan Ericsson, Verkställande direktör, telefon. +46-(0)70 544 00 00

Besök även: www.scribona.se

Scribona är noterat på First North och Remium AB, 08-454 32 00, är dess Certified Adviser.

Show as PDF