Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport 1 Januari – 30 Juni 2010 För Scribona-Koncernen

08:00 / 27 August 2010 Catella Press release

- Från och med denna delårsrapport upprättar Scribona koncernredovisningen i enlighet med IFRS. Den positiva effekten av övergången till IFRS per 1 april 2010 uppgick till 163 Mkr i eget kapital fördelat på upplösning av negativ goodwill 104 Mkr och värdering av finansiella instrument till verkligt värde 59 Mkr. - Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 74 Mkr (57). - Periodens resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -9 Mkr (159), motsvarande -0,12 kr (1,95) per aktie. Härav uppgick orealiserat resultat under kvartalet på kortfristiga placeringar inom Investeringsverksamheten till -22 Mkr. - Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 12,15 kr (9,01). - Avtal har i maj 2010 träffats om förvärv av Catella, en europeisk finansgrupp specialiserad på finansiell rådgivning och kapitalförvaltning. Total förvärvslikvid uppgår till 417 Mkr och transaktionen förväntas vara slutförd under september 2010. Affären finansieras huvudsakligen genom extern finansiering.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, tel +46-(0)737 08 38 88

Denna rapport finns även på  (www.scribona.se)www.scribona.se (www.scribona.se)

Scribona är noterat på First North. Mangold Fondkommission AB var bolagets Certified Adviser på First North till 31 maj 2010. Från 1 juni 2010 är Remium bolagets nya Certified Adviser på First North.

Show as PDF