Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribonas årsredovisning för 2009 på Scribonas hemsida

23:00 / 6 May 2010 Catella Press release

Scribona har idag publicerat årsredovisningen för 2009 på sin hemsida www.scribona.se. I samband med färdigställandet av förvärvsanalysen i Banque Invik har det förvärvade egna kapitalet i banken ökats med 10 Mkr. Justeringen av förvärvsanalysen har resulterat i ökning av Negativ Goodwill i balansräkningen med 10 Mkr och en minskning av Ränteintäkter och liknande resultatposter i resultaträkningen med 10 Mkr, allt jämfört med siffrorna i bokslutskommunikén.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, telefon +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Show as PDF