Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010 för Scribona-koncernen

13:00 / 20 May 2010 Catella Press release

- Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 70 Mkr (0). - Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 21 Mkr (-24), motsvarande 0,26 kr (-0,29) per aktie. - Det egna kapitalet har under kvartalet minskat med 21 Mkr till 843 Mkr. Omräkningsdifferenser i eget kapital uppgick till -42 Mkr under kvartalet. Eget kapital per aktie uppgår till 10,32 kr. Negativ goodwill i Banque Invik motsvarar 1,27 kr per aktie. - Tillgängliga medel för nya investeringar, i form av likvida medel och kortfristiga placeringar till marknadsvärde, uppgick vid kvartalets slut till 252 Mkr.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, tel +46-(0)737 08 38 88

Denna rapport finns även på www.scribona.se

Scribona är noterat på First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North. Från 1 juni 2010 blir Remium bolagets nya Certified Adviser på First North.

Show as PDF