Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Beslut på årsstämma i Scribona

17:00 / 20 May 2010 Catella Press release

Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Johan Claesson, Johan Damne, Björn Edgren, Lorenzo Garcia och Peter Gyllenhammar. Till styrelsens ordförande omvaldes Björn Edgren.

Till revisor valdes för en mandattid som gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet revisionsbolaget KPMG med auktoriserad revisor Lars Marcusson som huvudansvarig.

Stämman fastställde förslaget att arvodet till styrelsen ska uppgå till 1.100.000 kronor för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas med 300.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av högst 30.000.000 teckningsoptioner avseende B-aktier under tiden fram till nästa årsstämma.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, telefon +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Show as PDF