Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bokslutskommuniké 2009 för Scribona-koncernen

08:00 / 26 February 2010 Catella Press release

- Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 Mkr (0). Under året uppgick nettoomsättningen till 206 Mkr (2.670). - Resultatet före skatt för kvartalet uppgick till 278 Mkr (31). För helåret uppgick resultatet före skatt till 311 Mkr (12). - Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till 272 Mkr (24), motsvarande 3,33 kr (0,29) per aktie. Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 305 Mkr (10), motsvarande 3,73 kr (0,12) per aktie. - Upplösning av hela den negativa goodwillen i EETI har gjorts med 260 Mkr under kvartalet. Resterande negativ goodwill från förvärvet av Banque Invik uppgick vid rapportperiodens slut till 108 Mkr. - Det egna kapitalet har under kvartalet ökat med 294 Mkr till 874 Mkr. Eget kapital per aktie uppgår till 10,70 kr. Negativ goodwill i Banque Invik motsvarar 1,32 kr per aktie. - Tillgängliga medel för nya investeringar, i form av likvida medel och kortfristiga placeringar, uppgick vid årets slut till 249 Mkr.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, tel +46-(0)737 08 38 88

Denna rapport finns även på www.scribona.se

Scribona är noterat på First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North.

Show as PDF