Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2010 för Catella

07:00 / 26 November 2010 Catella Press release

JULI - SEPTEMBER 2010

· Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 55 Mkr (65) · Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -25 Mkr (346). Härav uppgick realiserat respektive orealiserat resultat på långfristiga värdepappersinnehav och på kortfristiga placeringar till -13 Mkr respektive -6 Mkr. I föregående års resultat ingick en engångspost om 295 Mkr avseende upplösning av negativ goodwill hänförlig till förvärvet av European Equity Tranche Income · Kvartalets resultat per aktie uppgick till -0,31 kr (4,21)

 JANUARI - SEPTEMBER 2010

· Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 208 Mkr (132) · Resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till -10 Mkr (498). Härav uppgick realiserat respektive orealiserat resultat på långfristiga värdepappersinnehav och på kortfristiga placeringar till -9 Mkr respektive -19 Mkr. I föregående års resultat ingick engångsposter om totalt 455 Mkr avseende upplösning av negativ goodwill hänförlig till förvärvet av Banque Invik och European Equity Tranche Income · Resultat per aktie för årets första nio månader uppgick till -0,14 kr (6,07)

· Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 12,07 kr (12,85). Det egna kapitalet har under perioden påverkats av valutakursdifferenser om -108 Mkr · Scribona tillträde aktierna i Catella AB (namnändrat till Catella Brand AB) per 13 september 2010. Total förvärvslikvid inklusive lösen av Catellas lån till säljargruppen uppgick till 426 Mkr inklusive ränta och transaktionskostnader. Förvärvet har finansierats genom extern finansiering uppgående till 310 Mkr, genom utställande av 30.000.000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Catella för ett värde om 30 mkr och genom 86 Mkr i likvida medel · Extra bolagsstämman, den 15 oktober, i Scribona AB (publ) beslutade att byta namn på bolaget till Catella AB (publ) · Den förvärvade verksamheten konsolideras i koncernen från den 30 september 2010 varför den inte bidragit till omsättning eller resultat under årets första nio månader 2010 · Johan Ericsson tillträdde som VD för den nya gruppen per 14 september. Ando Wikström och Lennart Schuss tillträdde ledningsgruppen för Catella som CFO respektive vice VD. Johan Ericsson har närmast varit VD för Catella Financial Advisory och är en av grundarna till Catellas fastighetsrådgivning som startades i början av 1990-talet

VD kommentar

Detta är den sista kvartalsrapporten i vilken enbart den ursprungliga verksamheten i tidigare Scribona redovisas i resultaträkningen. Från och med fjärde kvartalet 2010 kommer den förvärvade Catellagruppen att ingå i koncernens resultat. Från och med offentliggörandet av förvärvet har vi arbetat med att foga samman de båda företagen till ett bolag. Vid sidan av den dagliga verksamheten arbetar vi sedan tillträdet, den 13 september 2010, med att utforma en långsiktig strategi för Bolaget vilken förväntas vara klar under första kvartalet 2011. Strategin kommer att ligga till grund för Bolagets utveckling de kommande åren. Jag anser att vi har goda förutsättningar att skapa långsiktiga värden för både kunder och aktieägare utifrån en stabil grund. I enlighet med tidigare lämnad information kommer den förvärvade Catellagruppen att ge positiv effekt på vinst per aktie för 2010. Historiskt ger det fjärde kvartalet alltid ett starkt bidrag till intjäningen.


För ytterligare information: Johan Ericsson, Verkställande direktör, telefon +46 (0)8 463 33 10   Besök även: www.catella.se (http://www.catella.se)  Catella är listat på First North och Remium AB, +46 (0)8-454 32 00, är dess Certified Adviser.

Om Catella Catella är en oberoende europeisk finansgrupp specialiserad på Finansiell Rådgivning, Kapitalförvaltning och Banktjänster. Verksamheterna bedrivs i självständiga men nära samverkande dotterbolag med egna styrelser. Catella har cirka 400 medarbetare i 14 europeiska länder. Catella är listat på First North och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B.

Show as PDF