Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2009 för Scribona-koncernen

08:00 / 15 May 2009 Catella Press release

- Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0 Mkr (1.903). - Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 0 Mkr (-23). - Eget kapital har under första kvartalet 2009 ökat med 3Mkr. - Finansnettot uppgick till -24 Mkr (-10) varav -31 Mkr avser omräkning av koncerninterna mellanhavanden i utländsk valuta. - Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -24 Mkr (-36), motsvarande -0,29 kr (-0,44) per aktie. Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag upp gick till 26 Mkr varvid eget kapital per aktie under kvartalet ökade med 0,04 kr till 6,92 kr (6,46). Soliditeten uppgick till 94 procent (24). - I februari 2009 har Scribona blivit majoritetsägare i European Equity Tranche Income Limited efter riktad emission och omvandling av lån. - Scribona har efter redovisningsperiodens slut förvärvat Banque Invik SA, en ledande privatbank i Luxemburg. - Scribonas byte av handelsplats från OMX Small Cap till First North genomfördes den 16 januari 2009.

Kommentar från VD – EETI och Banque Invik är exempel på investeringar med potential för god avkastning. Vi fortsätter att granska flera förvärvsobjekt som visar god avkastningspotential.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, tel +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Scribona är noterat på First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North.

Show as PDF