Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Beslut på årsstämma i Scribona

08:45 / 28 May 2009 Catella Press release

Förslaget till ändringar av bolagets säte till Stockholm godkändes.

Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Johan Claesson, Johan Damne, Björn Edgren, Lorenzo Garcia och Peter Gyllenhammar. Till styrelsens ordförande omvaldes Björn Edgren.

Stämman fastställde valberedningens förslag att arvodet till styrelsen skulle uppgå till 1.100.000 kronor för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas med 300.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Show as PDF