Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till årsstämma i Scribona AB (publ)

09:00 / 27 April 2009 Catella Press release

Årsstämma i Scribona AB (publ) äger rum onsdagen den 27 maj 2009 kl 14.00 i konferenslokalen Maskinrummet på Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, i Stockholm.

Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: - dels vara införd i VPC AB förda aktieboken onsdagen den 20 maj 2009 - dels ha anmält sig sitt deltagande till Scribona AB (publ), Vasagatan 38, 111 20 Stockholm, skriftligen eller via telefon 08-734 63 50 eller e-post till senast kl 16.00 onsdagen den 20 maj 2009. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress telefonnummer och eventuella biträden. Sker deltagande i form av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.scribona.se. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress, telefonnummer och e-post som ovan.

Registrering Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering skall instruera sin förvaltare därom i god tid före den 20 maj 2009, då sådan registrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Verkställande direktörens redogörelse. 9. Beslut om fastsällande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.     13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna. 14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande. 15. Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 16. Styrelsen förslag om ändring av bolagets säte. 17. Redogörelse för den särskilda granskarens yttrande över sin granskning enligt 10 kapitlet 21 § aktiebolagslagen (2005:551). 18. Stämmans avslutande.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. Valberedningen föreslår advokat Björn Edgren som ordförande vid stämman.

Punkt 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.100.000 kronor varav styrelsens ordförande skall erhålla 300.000 kronor, och övriga ledamöter skall erhålla 200.000 kronor vardera. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande. Valberedningen föreslår att Lorenzo Garcia, Björn Edgren, Johan Claesson, Johan Damne och Peter Gyllenhammar omväljs som styrelseledamöter, samt att Björn Edgren skall vara styrelsens ordförande.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.scribona.se.

Punkt 15. Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att följande riktlinjer skall gälla för ersättningen till ledande befattningshavare, vilken utgörs av verkställande direktören, för tiden efter årsstämman.

Ersättningen till ledande befattningshavare skall utgöras av fast marknadsmässig ersättning.

Det föreslås att styrelsen i ett enskilt fall skall kunna avvika från ovan riktlinjer om det skulle finnas särskilda skäl.

Punkt 16. Förslag om ändring av bolagets säte. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras såtillvida att bolagets säte ändras från Solna till Stockholm.

Tillgängliga handlingar Senast den 13 maj 2009 kommer följande handlingar att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.scribona.se och kunna beställas kostnadsfritt av aktieägare i tryckt form på tel 08-734 63 50 eller e-post . - Årsredovisningen och revisionsberättelsen. - Den särskilda granskarens yttrande över sin granskning.

Antalet aktier och röster Bolaget har den 20 maj 2009 totalt 81.698.572 aktier varav 2.530.555 utgörs av serie A aktier (var och en medförande fem röster) och 79.168.017 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst), motsvarande totalt 91.820.792 röster.

Solna, april 2009 STYRELSEN

Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Show as PDF