Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bokslutskommuniké 2008 för Scribona-koncernen

08:00 / 27 February 2009 Catella Press release

- Försäljningen av Scribonas operativa verksamhet till Tech Data genomfördes den 19 maj 2008. Köpeskillingen uppgick till 504 Mkr varav premie utöver bokförda värden uppgick till 141 Mkr. Den sista delbetalningen av köpeskillingen erhölls i november 2008 med 71 Mkr. Avvecklingskostnaderna uppgick till 107 Mkr. Nettot av premien och avvecklingskostnaderna uppgick till 34 Mkr. Avvecklingen av Scribonas IT-distributionsverksamhet är avslutad. - Den 15 december 2008 förvärvade Scribona Citibanks lån till European Equity Tranche Income Limited för 153 Mkr. - Redovisat eget kapital per aktie uppgick vid årsskiftet till 6,88 kr efter genomförd avveckling. - Nettoomsättningen under helåret uppgick till 2.670 Mkr (8.069). Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 0 Mkr (2.368). - Rörelseresultatet under helåret före resultatet av avyttringen till Tech Data uppgick till -46 Mkr (-44). Rörelseresultatet före resultatet av avyttringen till Tech Data för fjärde kvartalet uppgick till -5 Mkr (-32). Inklusive avyttringen uppgick rörelseresultatet för helåret till -12 Mkr (-44) och för kvartalet till -1 Mkr (-32). - Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 10 Mkr (-181), motsvarande 0,12 kr (-2,22) per aktie. Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 24 Mkr (-118), motsvarande 0,29 kr (-1,44) per aktie. - Scribonas byte av handelsplats från OMX Small Cap till First North genomfördes den 16 januari 2009.

Kommentarer från VD – Avvecklingen av Scribonas tidigare verksamhet som IT-distributör är nu avslutad. – Scribonas nya inriktning med investeringar i finans- och fastighetsmarknaderna har påbörjats. Målet är att erhålla en stabil och god avkastning på investeringarna.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, tel +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Scribona är noterat på First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North.

Show as PDF