Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till extra bolagsstämma den 21 augusti 2008 i Scribona AB (publ)

08:00 / 7 August 2008 Catella Press release

Aktieägarna i Scribona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 augusti 2008 kl. 15.00 i Scribonas lokaler på Röntgenvägen 7, i Solna.

Rätt att delta För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i VPC AB:s aktiebok fredagen den 15 augusti 2008, dels anmäla sitt deltagande till Scribona AB (publ), Box 1374, 171 27 Solna, skriftligen eller via telefon 08-734 34 00, eller via fax 08-82 85 71 eller e-post till senast kl. 16.00 fredagen den 15 augusti 2008. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.scribona.se. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress, telefonnummer, faxnummer och e-post som ovan.

Registrering Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering skall instruera sin förvaltare därom i god tid före fredagen den 15 augusti 2008, då sådan registrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av ordförande vid bolagsstämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 9. Förslag om granskning genom en särskild granskare enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551) 10. Beslut om likvidation av bolaget 11. Stämmans avslutande

En aktieägare som representerar ca 35 procent av samtliga aktier i bolaget har begärt att den extra bolagsstämman skall sammankallas för att behandla punkterna 7 och 8. Andra aktieägare har i samband därmed begärt att punkterna 9 - 10 skall behandlas på samma stämma.

Punkt 7 och 8. Aktieägarens förslag under punkt 7 och 8 kommer att offentliggöras senast vid tidpunkten för stämman.

Punkt 9. Aktieägare har begärt att granskning genom en särskild granskare enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551) skall ske. Aktieägaren avser att offentliggöra temat för granskningen senast under stämman.

Punkt 10. Aktieägare som företräder ca 24 procent av bolagets aktier har föreslagit att bolagsstämman skall besluta om bolagets likvidation då bolaget inte längre bedriver någon verksamhet och inte längre har något affärssyfte att uppnå. Enligt de förslagsställande aktieägarna är det naturliga steget nu att likvidera bolaget och skifta tillgångarna till alla aktieägare så att de kan återinvestera sina tillgångar såsom de själva önskar. De förslagsställande aktieägarna anser att likvidation av bolaget nu är det bästa sättet att maximera värdet för aktieägarna och att göra det mesta av aktieägarnas investering. Vidare är inte de förslagsställande aktieägarna vid det här tillfället medvetna om något genomförbart alternativ till likvidation som skulle skapa ett större värde för samtliga aktieägare. Beslutet om likvidation föreslås verkställas genast efter stämmobeslutet. Enligt mycket preliminära och initiala bedömningar och beräkningar beräknas tidpunkten för skifte inträffa under nästa räkenskapsår och skifteslikviden uppgå till åtminstone 570 000 000 kr, dvs. 7 kr per aktie. Till likvidator föreslås Lorenzo Garcia Mendez, eller som alternativ i andra hand, advokaten Carl Svernlöv.

Det fullständiga förslaget enligt denna punkt kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.scribona.se och kunna beställas kostnadsfritt av aktieägare i tryckt form på tel 08-734 34 00, fax 08-82 85 71 eller e-post minst två veckor före bolagsstämman.

Solna, augusti 2008

STYRELSEN

_________________________________________________________________________________________

Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA Tel +46-(0)8-734 34 00, Fax +46-(0)8-82 85 71, e-post Bolagets säte är Solna, Sverige.

Show as PDF