Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bedömt värde av eget kapital minst 6,50 kronor per aktie

18:30 / 11 July 2008 Catella Press release

- Bolaget förväntar att avvecklingen resulterar i ett värde för aktieägarna på minst 6,50 kronor per aktie.

- Ökningen jämfört med tidigare kommunicerade bedömningar beror på en gynnsam utveckling under avvecklingsprocessen.

- Bedömt värde per aktie inkluderar inte något värde på bolagets skattemässiga underskott i Sverige som uppgår till cirka 785 Mkr.

Efter företagsledningens presentation på styrelsemötet idag har styrelsen beslutat att kommunicera en höjning av bedömningen av eget kapital till minst 6,50 kr per aktie, som konsekvens av verksamhetsförsäljningen till Tech Data och den därpå följande avvecklingen,.

Efter att bolaget i mars 2008 meddelade försäljningen av verksamheten till Tech Data har det bedömda värdet av eget kapital per aktie ökat från ett intervall på 4,10 – 5,10 kr, vilket kommunicerades av den tidigare styrelsen under början av mars, till dagens bedömning på minst 6,50 kr. Ökningen beror på gynnsam utveckling av frågor relaterade till avtalet och de initiala aktiviteterna kring avvecklingen såsom prestationsrelaterade justeringar från Tech Data, slutliga värderingen av sålda tillgångar, inkassering av fordringar, försäljnings- och marginalutvecklingen under avvecklingsperioden, justeringar efter överlåtelsen, uppsägning och överföring av personal samt uppsägning av externa avtal.

Som indikerades i bolagets pressmeddelande den 19 maj 2008 är eget kapital per aktie fortfarande inte exakt känt och beror på faktorer som avvecklingskostnader, avveckling av hyreskontrakt och kvarvarande tillgångar, betalning av skulder och prestationsrelaterad ersättning från Tech Data under 2009. Många av dessa faktorer är inte kända med säkerhet idag, till exempel så kommer en eventuell prestationsrelaterad ersättning från Tech Data först att bli känd i juni 2009.

Styrelsen är dock övertygad om, baserat på ledningens bedömning, att nå ett värde av minst 6,50 kr per aktie baserat på rimliga konservativa antaganden om framtida händelser. Dessutom inkluderar dessa bedömningar av eget kapital inte det möjliga värdet av bolagets skattefordringar som består av skattemässiga förluster i Sverige uppgående till cirka 785 Mkr.

Som angivits i tidigare pressmeddelande planerar bolaget att under augusti, i samband med halvårsrapporten, ge en indikation för dess framtida strategiska vägval.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, +46-(0)737 08 38 88 David E. Marcus, Ordförande, +1 908 378 2888

Besök även: www.scribona.se   Scribona, noterat på Small Cap listan i OMX Nordiska börs I Stockholm, var den ledande distributören av IT-produkter på den nordiska marknaden och avvecklar nu sina aktiviteter efter försäljningen av verksamheten i maj 2008.

Show as PDF