Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Försäljningen av rörelsetillgångar till Tech Data slutförd.

08:05 / 19 May 2008 Catella Press release

Som tidigare meddelats ingick Scribona den 3 mars 2008 ett avtal med Tech Data Corporation’s nordiska dotterbolag om överlåtelse av verksamheten. Fullföljandet av avtalet var villkorat av ett antal kriterier. Samtliga kriterier är nu uppfyllda, och Scribonas operativa verksamhet har i dag tagits över av Tech Data.

Köpeskillingen består av en premie och värdet av vissa tillgångar, huvudsakligen lager. Premien kan maximalt uppgå till 16,5 miljoner euro, varav 15 miljoner euro skall betalas genom fyra delbetalningar enligt villkoren i avtalet. Scribona har uppfyllt samtliga premierelaterade kriterier. Resterande del av premien – 1,5 miljoner euro – kan komma att utbetalas som en tilläggsköpeskilling under år 2009 om vissa nivåer rörande Tech Datas bruttovinst under perioden februari - april 2009 uppfylls. Parterna har värderat priset på lager och inventarier till 364.698.330 kronor.

Scribona har idag som en första delbetalning erhållit 75.674.749 kronor, motsvarande 15% av den totala köpeskillingen om 504.498.330 kronor (exklusive de 1,5 miljoner euro som kan komma att utbetalas under år 2009). Övriga tre delbetalningar kommer att erhållas enligt följande: 35 procent senast inom 30 dagar, ytterligare 35 procent inom två månader samt resterande 15 procent inom sex månader. Vissa avdrag från den fastställda köpeskillingen kan komma att ske, till exempel med anledning av eventuell justering av värderingen av överlåtna tillgångar.

Värdet av transaktionen för Scribonas aktieägare är beroende av framtida faktorer, bland annat kostnader för avvecklingen av verksamheten. Nuvarande bedömning är att utfallet inte kommer att understiga tidigare kommunicerat intervall och styrelsen är snarare av den uppfattningen att framtida värde kan överstiga tidigare antaganden.

Styrelsen vill tacka Scribonas personal och ledning för ett framgångsrikt genomförande av affärsöverlåtelsen.

Eventuella frågor besvaras av: Fredrik Berglund, Verkställande direktör och koncernchef i Scribona, +46 (0)73 719 37 39 Hans-Åke Gustafsson, CFO, +46 (0)73 719 35 34 David E. Marcus, Styrelseordförande i Scribona, +1 908 378 2888

Besök även: www.scribona.se  

Scribona, noterat på Nordiska Börsens Small Cap lista, var en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden.

Show as PDF