Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2008 för Scribona-koncernen

08:00 / 30 May 2008 Catella Press release

- Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1.903 Mkr (2.180). - Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -23 Mkr (6). - Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -36 Mkr (-7), motsvarande –0,44 kr (-0,09) per aktie. - Värdet för aktieägarna beräknas bli minst 5,60 kr per aktie efter genomförd avveckling.

Väsentliga händelser efter periodens slut Transaktionen med Tech Data om försäljning av Scribonas operativa verksamhet godkändes av EU:s konkurrensmyndighet den 28 april och av Scribonas aktieägare på årsstämman den 29 april 2008. Transaktionen genomfördes den 19 maj 2008 från vilken dag Scribona inte längre bedriver någon operativ affärsverksamhet. Total preliminär köpeskilling uppgick till 504 Mkr och en första delbetalning erhölls den 19 maj med 76 Mkr.

Kommentar från styrelsens ordförande David Marcus – Affären med Tech Data har förlöpt enligt plan och från och med den 19 maj bedriver Scribona inte längre någon operativ verksamhet. Rörelseöverlåtelsen till Tech Data är genomförd och Scribona har inlett ett intensivt omställningsarbete för att så effektivt som möjligt avveckla tillgångar, skulder och kontraktsåtaganden. - Avvecklingen skall i huvudsak vara slutförd under 2008 och innebär i korthet att företagets fordringar och skulder omvandlas till likvida medel. Nuvarande bedömning är att värdet för aktieägarna blir minst 5,60 kr per aktie. Vi kommer i våra delårsrapporter att redogöra för hur avvecklingen och värdet för aktieägarna fortlöper, säger David Marcus, styrelseordförande för Scribona. – Styrelsen har för avsikt att under augusti redogöra för Scribonas framtida strategiska vägval. – Scribonas nuvarande VD, Fredrik Berglund, lämnar sin position den 1 juni 2008. Styrelseledamot Lorenzo Garcia kommer att ansvara för det omställningsarbete som Scribona har framför sig, och tar också över VD-rollen. Jag vill passa på att tacka Fredrik för ett förtjänstfullt arbete för Scribona, avslutar David Marcus.

För ytterligare information: David E. Marcus, Styrelseordförande i Scribona, tel +1 908 378 2888 Fredrik Berglund, Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 37 39 Hans-Åke Gustafsson, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46-(0)8-734 35 34

Scribona, noterat på OMX Nordisk börs i Stockholm, var den ledande distributören av it-produkter på den nordiska marknaden.

Show as PDF